CENTRUM VZDELÁVANIA

Tieto stránky majú študentom a učiteľom poskytnúť informácie potrebné na podporu v jednotlivých kolách súťaže, najmä pri vypracovaní analýzy.

 • INFORMÁCIE O EUROSYSTÉME

 • 1

  Eurozóna, Eurosystém, Európska centrálna banka a Európsky systém centrálnych bánk

  Európska centrálna banka (ECB) od 1. januára 1999 zodpovedá za výkon menovej politiky v eurozóne – v jednej z najväčších ekonomík na svete.

  Eurozóna vznikla v januári 1999, keď ECB prebrala zodpovednosť za menovú politiku od národných centrálnych bánk jedenástich členských štátov EÚ. V roku 2001 vstúpilo do eurozóny Grécko, v roku 2007 Slovinsko, v roku 2008 Cyprus a Malta, v roku 2009 Slovensko, v roku 2011 Estónsko, v roku 2014 Lotyšsko a v roku 2015 Litva. Vytvorenie eurozóny, zoskupenia 19 členských štátov EÚ, ktoré prijalo euro ako jednotnú menu, a novej nadnárodnej inštitúcie, ECB, bolo významným medzníkom v dlhom a zložitom procese európskej integrácie.

  Podmienkou vstupu do eurozóny pre všetkých 19 krajín bolo splnenie konvergenčných kritérií. Rovnaká podmienka platí aj pre ďalšie členské štáty EÚ, ktoré sa na prijatie eura ešte len pripravujú. Konvergenčné kritériá stanovujú ekonomické a právne predpoklady úspešnej účasti v hospodárskej a menovej únii.

  Právnym základom jednotnej menovej politiky je Zmluva o fungovaní Európskej únie (zmluva) a Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (štatút ESCB). ESCB pozostáva z ECB a národných centrálnych bánk všetkých členských štátov EÚ bez ohľadu na to, či prijali alebo neprijali euro. Eurosystém tvorí ECB a národné centrálne banky krajín, ktoré prijali euro.

  Eurosystém i ESCB budú existovať paralelne dovtedy, kým sa všetky členské štáty EÚ nestanú členmi eurozóny. ECB je jadrom Eurosystému a ESCB.

  Hlavným rozhodovacím orgánom Eurosystému je Rada guvernérov ECB. Tvoria ju guvernéri národných centrálnych bank krajín eurozóny a šesť členov Výkonnej rady ECB.

  Najdôležitejším bodom zasadaní Rady guvernérov je rokovanie a rozhodovanie o menovej politike. Hlavným cieľom menovej politiky Eurosystému je udržiavať cenovú stabilitu v eurozóne.

  Zasadania Rady guvernérov venované menovej politike sa uskutočňujú každých šesť týždňov. Na týchto zasadaniach Rada guvernérov hodnotí hospodársky a menový výoj a prijíma menovopolitické rozhodnutia. Zasadania, na ktorých sa rokuje o záležitostiach nesúvisiacich s menovou politikou, sa uskutočňujú minimálne raz za mesiac. Tu Rada guvernérov prerokúva najmä otázky týkajúce sa ďalších úloh a povinností ECB a Eurosystému. Zasadania sa zvyčajne uskutočňujú v sidle ECB v nemeckom Frankfurte.

  Rozhodnutia o menovej politike sa podrobne zdôvodňujú na tlačovej konferencii, ktorá sa koná krátko po každom zasadaní venovanom menovej politike. Tlačová konferencia, ktorú vedie prezident ECB spolu s viceprezidentom, je rozdelená na dve časti: v prvej časti prezident prednáša úvodné vyhlásenie, ktoré obsahuje dôvody menovopolitického rozhodnutia prijatého Radou guvernérov, a v druhej časti odpovedá na otázky novinárov.

  Pred každým zasadaním venovaným menovej politike ECB taktiež zverejňuje pravidelnú správu z predchádzajúceho rokovania.

  Medzi úlohy Rady guvernérov patrí:

  • Určovať menovú politiku eurozóny. Súčasťou tejto úlohy je prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa cieľov menovej politiky, základných úrokových sadzieb a poskytovania rezerv bankám v eurozóne, ako aj implementácia týchto rozhodnutí.
  • Vydávať nariadenia a prijímať rozhodnutia potrebné na zabezpečovanie plnenia úloh zverených ESCB a Eurosystému.

  Ciele Eurosystému

  Hlavným cieľom Eurosystému je udržiavať cenovú stabilitu. Bez toho, aby bol dotknutý cieľ cenovej stability, Eurosystém podporuje všeobecnú hospodársku politiku EÚ, ako napr. dosiahnutie plnej zamestnanosti a udržateľný hospodársky rast. Zmluva stanovuje jasnú hierarchiu cieľov Eurosystému, pričom prvoradý význam pripisuje udržiavaniu cenovej stability. Zároveň stanovuje, že zabezpečovanie cenovej stability je najdôležitejší spôsob, akým môže menová politika prispievať k dosiahnutiu priaznivého ekonomického prostredia a plnej zamestnanosti.

  Tieto ustanovenia zmluvy vyjadrujú všeobecne uznávaný názor, že cenová stabilita má značné prínosy. Trvalé udržiavanie cenovej stability je nevyhnutným predpokladom zvyšovania hospodárskeho blahobytu a rastového potenciálu ekonomiky. Udržiavanie cenovej stability v ekonomike je jedným z hlavných cieľov menovej politiky. Menová politika dokáže v krátkodobom horizonte ovplyvniť reálnu hospodársku aktivitu, v dlhodobom horizonte však dokáže ovplyvniť len cenovú hladinu v ekonomike.

  Z ustanovení zmluvy zároveň vyplýva, že Eurosystém by pri realizácii menovopolitických rozhodnutí mal brať do úvahy aj všeobecnejšie hospodárske ciele EÚ. Najmä vzhľadom na skutočnosť, že menová politika môže v krátkodobejšom horizonte ovplyvniť reálnu hospodársku aktivitu, Eurosystém by sa mal spravidla vyhýbať spôsobovaniu nadmerných výkyvov v hospodárskej produkcii a v zamestnanosti, pokiaľ to neohrozí sledovanie jeho hlavného cieľa.

  Základné úlohy Eurosystému

  Zmluva stanovuje Eurosystému tieto základné úlohy:

  • určovať a vykonávať menovú politiku eurozóny,
  • vykonávať devízové operácie,
  • držať a spravovať oficiálne devízové rezervy členských štátov (správa portfólia),
  • podporovať plynulé fungovanie platobných systémov.

  Okrem toho, na základe článku 127 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 („nariadenia o SSM“), ECB zodpovedá za plnenie osobitných úloh týkajúcich sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami zriadenými v zúčastnených členských štátoch. Tieto úlohy vykonáva v rámci jednotného mechanizmu dohľadu zloženého z ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov.

  Ďalšie úlohy Eurosystému

  Eurosystém tiež plní celý rad ďalších úloh v nasledujúcich oblastiach:

  • Bankovky: ECB a národné centrálne banky krajín patriacich do eurozóny sú zodpovedné za vydávanie eurových bankoviek v EÚ.
  • Štatistika: ECB spolu s národnými centrálnymi bankami zbiera štatistické údaje potrebné na plnenie svojich úloh od príslušných vnútroštátnych orgánov alebo priamo od hospodárskych subjektov.
  • Finančná stabilita a dohľad: Eurosystém prispieva k plynulému výkonu politiky príslušných orgánov poverených dohľadom nad obozretným podnikaním úverových inštitúcií a k stabilite finančného systému.
  • Medzinárodná a európska spolupráca: ECB v rámci plnenia úloh ESCB udržiava pracovné vzťahy s príslušnými inštitúciami, orgánmi a fórami v rámci EÚ i za jej hranicami.

  Cieľ cenovej stability

  Cieľ cenovej stability sa vzťahuje na celkovú cenovú hladinu v ekonomike. Pod cenovou stabilitou sa rozumie prevencia dlhších období inflácie a deflácie.

  ECB svoj cieľ cenovej stability definuje ako „medziročný nárast harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP) eurozóny v strednodobom horizonte na úrovni nižšej, ale blízkej 2 %.“

  Cenová stabilita prispieva k dosahovaniu vysokej úrovne hospodárskej aktivity a zamestnanosti:

  • zvyšovaním transparentnosti cenového mechanizmu. V prostredí cenovej stability je pre ľudí jednoduchšie sledovať zmeny relatívnych cien (cien rôznych tovarov) bez toho, aby ich mýlili rozsiahle zmeny celkovej cenovej hladiny v čase vysokej inflácie. Môžu tak uskutočniť racionálne spotrebiteľské a investičné rozhodnutia a efektívnejšie alokovať zdroje.
  • znižovaním inflačných rizikových prémií zahrnutých do úrokových mier (t. j. kompenzácie, ktorú investori požadujú na krytie neočakávaného zvýšenia inflácie počas obdobia investície). Znižuje to reálne úrokové miery a zvyšuje investičné stimuly;
  • prevenciou neproduktívnych činností, ktorých účelom je zabezpečiť sa proti nepriaznivému vplyvu inflácie alebo deflácie, napr. držbou tovaru v očakávaní nárastu jeho ceny;
  • obmedzovaním deformácií spôsobených infláciou alebo defláciou, ktoré môžu zhoršiť rušivý vplyv daňových systémov a systémov sociálneho zabezpečenia na správanie hospodárskych subjektov;
  • prevenciou náhodného prerozdeľovania bohatstva a príjmov v dôsledku období neočakávanej inflácie alebo deflácie.

  2

  Menová politika Eurosystému

  Kliknutím na tento odkaz otvoríš text o menovej politike ECB/Eurosystému:

  Údaje o úrokových sadzbách ECB (v angličtine):
  http://www.ecb.europa.eu/stats/monetary/rates/html/index.en.html

  Viac informácií o stratégii menovej politiky (v angličtine):
  http://www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/html/index.en.html

  3

  Určujúce faktory cenového vývoja

  Kliknutím na tento odkaz otvoríš text o určujúcich faktoroch cenového vývoja:

  Ďalšie informácie o inflácii:
  http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/hicp/html/index.sk.html

  Údaje za eurozónu:
  http://www.ecb.int/stats/services/sdw/html/index.en.html

  4

  Nástroje menovej politiky

  Menová politika pôsobí optimálnym usmerňovaním krátkodobých úrokových sadzieb, čím ovplyvňuje hospodársky vývoj. Krátkodobé úrokové miery sa usmerňujú prostredníctvom operatívnej realizácie menovej politiky. Eurosystém má na tento účel k dispozícii súbor nástrojov menovej politiky:

  Operácie na voľnom trhu

  Najdôležitejším nástrojom menovej politiky sú operácie na voľnom trhu. Ich účelom je usmerňovať výšku úrokových sadzieb, riadiť likviditu na peňažnom trhu  a signalizovať zámery menovej politiky. Operácie na voľnom trhu možno rozdeliť do štyroch kategórií:

  • hlavné refinančné operácie s týždennou frekvenciou a týždňovou splatnosťou,
  • dlhodobejšie refinančné operácie s mesačnou frekvenciou a trojmesačnou splatnosťou,
  • dolaďovacie operácie, ktoré sa vykonávajú v prípade potreby na riadenie stavu likvidity na trhu a usmerňovanie úrokových mier, najmä s cieľom zmierniť dosah neočakávaných výkyvov v likvidite na úrokové miery,
  • štrukturálne operácie, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom emisie dlhových certifikátov, reverzných obchodov a priamych obchodov.

  Automatické operácie

  Eurosystém ponúka aj automatické operácie, prostredníctvom ktorých dodáva a absorbuje jednodňovú likviditu a určuje hranice jednodňových úrokových sadzieb. K dispozícii sú tieto dva typy automatických operácií:

  • jednodňové refinančné operácie, ktoré zmluvným stranám (t. j. finančným inštitúciám, napr. bankám) umožňujú získať od národných centrálnych bánk krajín eurozóny jednodňovú likviditu proti záruke v podobe akceptovateľných aktív, a
  •  jednodňové sterilizačné operácie, ktoré zmluvným stranám umožňujú ukladať jednodňové vklady v národných centrálnych bankách krajín eurozóny.

  Povinné minimálne rezervy

  Eurosystém vyžaduje od úverových inštitúcií, aby mali na účtoch v národných centrálnych bankách krajín eurozóny minimálne rezervy. Účelom systému povinných minimálnych rezerv je stabilizovať úrokové miery na peňažnom trhu a vytvoriť, resp. zvýšiť štrukturálny deficit likvidity.

  Viac informácií o nástrojoch menovej politiky (v angličtine):
  https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/intro/html/index.en.html

  5

  Aktuálne úvodné vyhlásenia

  Všetky úvodné vyhlásenia sú k dispozícii na internetovej stránke ECB:
  http://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2015/html/index.en.html

  Vyhlásenia sa označujú ako „úvodné“, keďže sa prednášajú v úvode tlačovej konferencie, na ktorej prezident a viceprezident ECB vysvetľujú prijaté menovopolitické rozhodnutia:
  http://www.ecb.europa.eu/press/tvservices/webcast/html/index.en.html

  6

  Neštandardné opatrenia menovej politiky

  Vzhľadom na hlbokú a dlhotrvajúcu finančnú krízu by nebolo možné zabezpečiť cenovú stabilitu len prostredníctvom štandardnej menovej politiky. Krátkodobá úroková sadzba bola znížená na efektívnu spodnú hranicu, v dôsledku čoho sa obmedzili možnosti ďalšieho znižovania sadzieb na podporu ekonomiky. V skutočnosti musela ECB už pred týmto obmedzením krátkodobej úrokovej sadzby zaviesť niektoré zo svojich neštandardných opatrení menovej politiky v reakcii na závažné narušenie transmisie menovej politiky spôsobené finančnou fragmentáciou eurozóny. V záujme zmiernenia dezinflačných rizík boli zavedené dodatočné neštandardné menovopolitické opatrenia, ktorých cieľom bolo posilniť expanzívne nastavenie menovej politiky. Celkovo možno konštatovať, že kombinácia štandardnej menovej politiky a súboru neštandardných opatrení menovej politiky zabezpečila cenovú stabilitu v eurozóne.

  Neštandardné opatrenia menovej politiky zavedené ECB, ktoré svojou povahou, rozsahom a významom nemajú obdobu, slúžia hlavnému cieľu ECB, ktorým je ochrana cenovej stability a zabezpečovanie primeraného transmisného mechanizmu menovej politiky. Tieto opatrenia sú súčasťou súboru nástrojov, ktorý má Eurosystém v rámci výkonu menovej politiky k dispozícii, sú však definované ako výnimočné a dočasné. Ich účelom je poskytovať likviditu bankovému sektoru, zlepšovať všeobecné finančné podmienky a obnovovať špecifické segmenty trhu a kanál bankových úverov. Bankový sektor je mimoriadne dôležitým kanálom transmisie menových impulzov na firmy a domácnosti eurozóny.

  Medzi neštandardné opatrenia menovej politiky patria:

  • Opatrenia týkajúce sa likvidity a financovania

  –      tendre s pevnou úrokovou sadzbou a neobmedzeným objemom pridelených finančných prostriedkov

  –      predĺženie splatnosti refinančných operácií (trojročných dlhodobejších refinančných operácií v novembri 2011)

  –      rozšírenie kolaterálového rámca

   

  • Priame nákupy v narušených trhových segmentoch

  –      program pre trhy s cennými papiermi

  –      programy nákupu krytých dlhopisov

  –      priame menové transakcie (september 2012)

   

  • Signalizácia budúceho nastavenia menovej politiky (júl 2013)


  • Uľahčenie prístupu k úverom a nákupy aktív (jún 2014 až jún 2016)

  –      cielené dlhodobejšie refinančné operácie

  –      program nákupu cenných papierov krytých aktívami

  –      program nákupu krytých dlhopisov

  –      program nákupu aktív podnikového sektora

  –      rozšírený program nákupu aktív

   Dňa 22. januára 2015 ECB zaviedla rozšírený program nákupu aktív. Existujúce programy nákupu aktív súkromného sektora, ktoré ECB zaviedla koncom roka 2014 na podporu plnenia svojho mandátu cenovej stability, tak rozšírila o nákup štátnych dlhopisov. Mesačné nákupy aktív v objeme 80 mld. EUR, následne znížené na 60 mld. EUR, majú prebiehať do konca roka 2017, v prípade potreby aj dlhšie, minimálne však dovtedy, kým sa podľa Rady guvernérov neprejaví trvalá zmena vývoja inflácie zodpovedajúca jej inflačnému cieľu.

   

   

   

 • SLOVNÍK POJMOV

  • A - B
  • C - D
  • E - F
  • G - H
  • I - J
  • K - L
  • M - N
  • O - P
  • Q - R
  • S - T
  • U - V
  • W - X
  • Y - Z

  Agregátna ponuka [aggregate supply]
  Celková hodnota tovarov a služieb vyprodukovaných v rámci hospodárstva, plus hodnota dovážaných tovarov a služieb mínus hodnota vývozov.


  Agregátny dopyt [aggregate demand]
  Celkový objem všetkých tovarov a služieb, po ktorých je dopyt v rámci hospodárstva. Odhad agregátneho dopytu vypracúvajú štatistici.


  Akceptovateľné aktíva (akceptovateľný kolaterál) [eligible assets (eligible collateral)]
  Aktíva, ktoré možno použiť ako kolaterál na získanie úveru od Eurosystému.


  Akciový trh [equity market]
  Trh, na ktorom sa vydávajú a na ktorom sa obchoduje s majetkovými cennými papiermi, t. j. akciami spoločností kótovaných na burze cenných papierov. Najznámejším akciovým trhom je newyorská burza cenných papierov (New York Stock Exchange) so sídlom na Wall Street v New Yorku.


  Aktívum [asset]
  Akákoľvek položka ekonomickej hodnoty vo vlastníctve jednotlivca alebo podniku, ktorú je možné zmeniť na hotovosť, napr. kancelárske vybavenie, nehnuteľnosti, finančné aktíva atď.


  Automatická operácia [standing facility]
  Operácia centrálnej banky, ktorú majú zmluvné strany k dispozícii na požiadanie. Eurosystém ponúka dva druhy jednodňových automatických operácií: jednodňové refinančné operácie a jednodňové sterilizačné operácie. 

   

  Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti:

  Tento slovník má slúžiť ako pomôcka pre účastníkov súťaže pre študentov Generácia €uro. Čerpá z viacerých zdrojov vrátane slovníkov a ekonomických textov. Slovník nemusí nevyhnutne vyjadrovať názory ECB.

  Prípadné pripomienky a návrhy môžete posielať e-mailom na adresu: generationeuro@ecb.europa.eu.

   

   

   

   

  Celková produkcia, celkový produkt [overall output]
  Celkový súhrn tovarov a služieb vyprodukovaných jedným alebo viacerými strojmi, továrňami, podnikmi alebo jednotlivcami počas daného časového obdobia.


  Cenová hladina [price level]
  Priemerná úroveň cien vecí, ktoré ľudia často kupujú. Zvyčajne sa vyjadruje pomocou cenového indexu.


  Cenová stabilita [price stability]
  Situácia, v ktorej ceny prudko nerastú, ani prudko neklesajú. Cieľom ECB je udržiavať infláciu v eurozóne v strednodobom horizonte na úrovni nižšej, ale blízkej 2 %. Hlavným cieľom a úlohou ECB a národných centrálnych bánk krajín eurozóny je udržiavať cenovú stabilitu, t. j. chrániť hodnotu eura.


  Cenový index [price index]
  Percentuálne číslo, ktoré vyjadruje, do akej miery sa zmenila cena (alebo „kôš“ cien) počas určitého časového obdobia (mesiac, štvrťrok, rok) v porovnaní s cenou (cenami) v určitom roku (základnom roku), ktorý sa berie ako štandard.


  Centrálna banka [central bank]
  Centrálna banka, rezervná banka či menová autorita je verejná inštitúcia, ktorá zvyčajne emituje peniaze, reguluje peňažnú zásobu a riadi úrokové sadzby v krajine. Riadenie úrokových sadzieb je hlavným nástrojom pri výkone menovej politiky v danej oblasti. 
Centrálne banky často vykonávajú aj dohľad nad systémom komerčných bánk vo svojej krajine. Centrálna banka sa odlišuje od komerčnej banky tým, že má monopol v oblasti tvorby národnej meny, ktorá je zvyčajne zákonným platidlom v danej krajine.


  Ceny komodít [commodity prices]
  Ceny komodít, t. j. surovín alebo základných produktov, napríklad energetických produktov ako plyn alebo ropa, poľnohospodárskych produktov ako cukor alebo káva, alebo kovov ako meď alebo hliník.


  Ceny v zahraničnom obchode [external trade prices]
  Ceny dovážaných a vyvážaných tovarov a služieb merané ako index vývozných cien a index dovozných cien. (Pozri tiež položku Index dovozných cien.)


  Ceny vstupov [input prices]
  Ceny práce, surovín a kapitálu – vstupov potrebných na výrobu tovarov a služieb. Vo všeobecnosti platí, že keď ceny vstupov rastú, produkcia je menej zisková a môže dôjsť k obmedzeniu ponuky. Vyššie ceny vstupov však môže vykompenzovať vyššia produktivita.


  Ceny výrobcov [producer prices]
  Ceny tovarov stanovené výrobcami. Vývoj cien výrobcov sa zvyčajne líši od vývoja spotrebiteľských cien, a to v dôsledku oneskorení vo výrobe polotovarov, zmien marží stanovených maloobchodníkmi a nepriamych daní.


  Cielené dlhodobejšie refinančné operácie [targeted longer-term refinancing operations – TLTRO)
  V septembri 2014 začala ECB uskutočňovať sériu cielených dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO), ktorých cieľom je zlepšiť fungovanie transmisného mechanizmu menovej politiky podporou poskytovanie bankových úverov reálnej ekonomike.


  Deflácia [deflation]
  Deflácia je pokles celkovej úrovne cien, t. j. indexu spotrebiteľských cien.


  Deflačné tlaky [deflationary pressure]
  Tlak na pokles celkovej úrovne cien počas dlhšieho obdobia. Keď dôjde ku krátkodobému poklesu cien určitých tovarov a služieb vzhľadom na vyššiu dostupnosť a/alebo nižšie výrobné náklady, môže sa vyskytnúť záporná miera inflácie. Skutočné deflačné tlaky sú však hrozbou, keď sa stanú samonosnými: ľudia odkladajú spotrebné rozhodnutia v očakávaní neustáleho poklesu cien, podniky spomaľujú výrobu tovarov a služieb a prepúšťajú zamestnancov. Výsledkom môže byť deflačná špirála.


  Delorsov výbor [Delors Committee]
  Výbor na čele s Jacquesom Delorsom, vtedajším prezidentom Európskej komisie, ktorý v júni 1988 Európska rada poverila preskúmaním a vypracovaním návrhu konkrétnych etáp vedúcich k vytvoreniu hospodárskej a menovej únie. Výbor došiel k záveru, publikovanom v tzv. Delorsovej správe, že hospodárska a menová únia by sa mala dosiahnuť v troch etapách.


  Derivát [derivative]
  Finančný nástroj, ktorého hodnota závisí od hodnoty jedného alebo viacerých podkladových aktív, úrokov alebo indexov.


  Devízové operácie [foreign exchange operations]
  Devízové operácie predstavujú nákup alebo predaj devíz. V kontexte Eurosystému ide o nákup alebo predaj iných mien za eurá.


  Devízové rezervy [foreign exchange reserves]
  Vklady a cenné papiere v cudzej mene a zlato v držbe centrálnych bánk.


  Dlhodobý horizont [long term]
  Obdobie približne piatich rokov, počas ktorého sa môžu prispôsobiť všetky výrobné faktory a náklady.


  Dlhodobá neutralita (peňazí) [long-run neutrality (of money)]
  Základné ekonomické pravidlo, podľa ktorého sa zmena peňažnej zásoby v strednodobom až dlhodobom horizonte prejaví len na nominálnych premenných. Z tohto dôvodu dlhodobé zmeny peňažnej zásoby nemajú vplyv na premenné, ako je reálna produkcia, zamestnanosť alebo reálne úrokové miery.


  Dlhodobejšia refinančná operácia [longer-term refinancing operation]
  Pravidelná operácia na voľnom trhu uskutočňovaná Eurosystémom formou reverzného obchodu. Dlhodobejšie refinančné operácie sa uskutočňujú prostredníctvom mesačných štandardných tendrov a spravidla majú splatnosť tri mesiace.


  Dlhodobejšie úrokové miery [longer-term interest rates]
  Úrokové miery alebo výnosy z úrokov finančných aktív s relatívne dlhým obdobím do splatnosti. Ako benchmark sa najčastejšie používajú výnosy vládnych dlhopisov s desaťročnou splatnosťou.


  Dlhopis [bond]
  Vlády a podniky vydávajú dlhopisy s cieľom získať finančné prostriedky. Ten, kto dlhopis kupuje, požičiava vláde alebo podniku na určité stanovené obdobie svoje peniaze a každý rok získava stanovený úrok.


  Dlhový cenný papier [debt security]
  Dlhový cenný papier vydaný vládou alebo firmou, s ktorým sa dá obchodovať, napr. úročené dlhopisy, zmenky, pokladničné poukážky alebo nástroje peňažného trhu.


  Domácnosti [households]
  Jeden z inštitucionálnych sektorov v Európskom systéme účtov 2010 (ESA 2010). Sektor domácností zahŕňa jednotlivcov alebo skupiny jednotlivcov v ich úlohe spotrebiteľov, ako aj fyzické osoby – podnikateľov (t. j. podnikateľské subjekty s jediným vlastníkom a spoločnosti bez právnej subjektivity). Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam sú podľa ESA 2010 samostatným inštitucionálnym sektorom, hoci sa často vykazujú spolu s domácnosťami.


  Dopyt po peniazoch [money demand]
  Základný ekonomický vzťah, ktorý vyjadruje dopyt po peniazoch zo strany nepeňažných finančných inštitúcií. Dopyt po peniazoch sa často vyjadruje ako funkcia cien (cenovej hladiny) a hospodárskej aktivity, čo slúži na meranie úrovne transakcií v ekonomike, a určitých ukazovateľov úrokových sadzieb, ktoré zasa merajú oportunitné náklady vyplývajúce z držby peňazí.


  Dopytová inflácia [demand-pull inflation]
  Situácia, keď cenová hladina rastie v dôsledku nerovnováhy medzi agregátnou ponukou a dopytom. Keď je agregátny dopyt v ekonomike výrazne vyšší ako agregátna ponuka, ceny rastú.


  Dôveryhodnosť [credibility]
  Spoľahlivosť, vierohodnosť. Je to jedno z najcennejších „aktív“ centrálnej banky.


  Dvojpilierový rámec [two-pillar framework]
  Prístup ECB k spracovávaniu, vyhodnocovaniu a porovnávaniu informácií dôležitých pri hodnotení rizík ohrozujúcich cenovú stabilitu založený na dvoch analytických pohľadoch, tzv. pilieroch: ekonomickej analýze a menovej analýze.


  Dynamické procesy [dynamic processes]
  Zmena ekonomických a finančných vzťahov v priebehu času (tzn. tieto vzťahy nie sú statické).

   

  Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti:

  Tento slovník má slúžiť ako pomôcka pre účastníkov súťaže pre študentov Generácia €uro. Čerpá z viacerých zdrojov vrátane slovníkov a ekonomických textov. Slovník nemusí nevyhnutne vyjadrovať názory ECB.

  Prípadné pripomienky a návrhy môžete posielať e-mailom na adresu: generationeuro@ecb.europa.eu.

  ECU
  Skratka pre predchádzajúcu európsku menovú jednotku (European Currency Unit) založenú na kombinácii hodnôt mien niekoľkých krajín, ktoré v súčasnosti (spolu s ďalšími krajinami) tvoria Európsku úniu. Fungovala ako rezervné aktívum a zúčtovacia jednotka európskeho menového systému a v roku 1999 ju nahradilo euro.


  Ekonomická analýza [economic analysis]
  Jeden z dvoch pilierov rámca Európskej centrálnej banky na analýzu rizík ohrozujúcich cenovú stabilitu. Tieto piliere tvoria základ menovopolitických rozhodnutí Rady guvernérov. Ekonomická analýza sa zameriava najmä na súčasný hospodársky a finančný vývoj a krátkodobé až strednodobé riziká ohrozujúce cenovú stabilitu z perspektívy vzájomného pôsobenia ponuky a dopytu na trhu tovarov a služieb a trhu výrobných prostriedkov. Venuje pritom pozornosť potrebe identifikovať povahu šokov ovplyvňujúcich ekonomiku, ich vplyv na vývoj nákladov a cien a vyhliadky ich šírenia v ekonomike. (Pozri tiež položku Menová analýza.)


  Ekonomický model [economic model]
  Súčasné moderné ekonomiky sú do značnej miery komplexné. Ekonómovia preto často vysvetľujú fungovanie trhov (napr. finančných trhov, ropných trhov atď.), ekonomických javov alebo dokonca celej ekonomiky pomocou modelov (t. j. súborov rovníc a čísel). Takéto modely môžu napríklad ilustrovať správanie hospodárskych subjektov alebo pohyby na konkrétnych trhoch, prípadne môžu predpovedať ekonomické trendy a ďalšie faktory.


  EONIA (euro overnight index average)
  Vyjadruje aktuálnu úrokovú mieru obchodov s jednodňovými eurovými depozitmi na medzibankovom trhu. Počíta sa ako vážený priemer úrokových sadzieb nezabezpečených jednodňových úverových obchodov v eurách oznamovaných skupinou referenčných bánk.


  EURIBOR (euro interbank offered rate)
  Úroková miera, za ktorú je referenčná banka ochotná požičať prostriedky v eurách inej referenčnej banke.  EURIBOR sa počíta denne pre medzibankové depozitá so splatnosťami od jedného týždňa do 12 mesiacov ako priemer denných úrokových sadzieb reprezentatívnej skupiny referenčných bánk (zaokrúhľuje sa na tri desatinné miesta).


  Euro
  Názov európskej jednotnej meny, ktorý prijala Európska rada na svojom zasadaní v Madride
  15. a 16. decembra 1995.


  Európska centrálna banka (ECB) [European Central Bank (ECB)]
  ECB bola zriadená 1. júna 1998 vo Frankfurte nad Mohanom ako orgán, ktorý je jadrom Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a Eurosystému. Spolu s národnými centrálnymi bankami členských štátov EÚ, ktoré prijali euro, určuje a vykonáva menovú politiku eurozóny. Nadobudnutím účinnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 sa ECB stala inštitúciou EÚ.


  Európska komisia [European Commission]
  Inštitúcia EÚ vytvorená v roku 1967, ktorá predkladá návrhy nových právnych predpisov EÚ (na schválenie v Európskom parlamente a Rade EÚ), preveruje, či sa rozhodnutia EÚ správne implementujú do národných legislatív a dohliada na spôsob použitia prostriedkov EÚ. Spolu so Súdnym dvorom Európskej únie zabezpečuje riadne uplatňovanie legislatívy záväznej pre všetky členské štáty EÚ a ustanovení Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


  Európsky menový inštitút (EMI) [European Monetary Institute (EMI)]
  Prechodný orgán EÚ zriadený 1. januára 1994 s cieľom posilniť spoluprácu medzi centrálnymi bankami a koordinovať menovú politiku na druhom stupni hospodárskej a menovej únie (HMÚ), ako aj uskutočniť potrebné prípravy na zriadenie Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB), na výkon jednotnej menovej politiky a na zavedenie jednotnej meny. Dňa 1. júna 1998 ho nahradila ECB.


  Európsky menový systém (EMS) [European Monetary System (EMS)]
  Režim výmenných kurzov zriadený v roku 1979 na upevnenie spolupráce v oblasti menovej politiky medzi centrálnymi bankami členských štátov Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) s cieľom vytvoriť zónu menovej stability v Európe. Hlavnými zložkami EMS bolo ECU, mechanizmus výmenných kurzov a intervenčný mechanizmus (ERM), ako aj rôzne úverové mechanizmy. V roku 1999, na začiatku tretej etapy hospodárskej a menovej únie (HMÚ), ho nahradil mechanizmus výmenných kurzov ERM II.


  Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) [European System of Central Banks (ESCB)]
  Systém centrálneho bankovníctva Európskej únie. Tvorí ho ECB a národné centrálne banky všetkých členských štátov EÚ. (Národné centrálne banky členských štátov EÚ, ktorých menou nie je euro, sa však nezúčastňujú na výkone menovej politiky Eurosystému pre eurozónu, ale sú zodpovedné za výkon menovej politiky podľa ich národnej legislatívy.)


  Euroskupina [Eurogroup]
  Neformálne zasadania ministrov financií členských štátov eurozóny, na ktorých sa riešia otázky súvisiace s ich spoločnou zodpovednosťou v otázkach týkajúcich sa spoločnej meny. Na zasadaniach Euroskupiny sa môže zúčastňovať aj Európska komisia a ECB.


  Eurosystém [Eurosystem]
  Systém centrálnych bánk eurozóny. Eurosystém tvorí ECB a národné centrálne banky krajín, ktoré prijali euro. Eurosystém riadi Rada guvernérov a Výkonná rada ECB.


  Eurozóna [euro area]
  Geografická oblasť zahŕňajúca členské štáty EÚ, ktoré používajú euro ako svoju menu a v ktorej za výkon jednotnej menovej politiky zodpovedá Rada guvernérov ECB. V súčasnosti sem patria Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Slovensko, Španielsko a Taliansko.


  Finančná cena [financial price]
  Cena finančných nástrojov, napríklad dlhopisov alebo majetkových cenných papierov.


  Finančná stabilita [financial stability]
  Situácia, keď si finančný systém dokáže udržiavať svoju základnú funkciu (pôsobiť ako medzičlánok medzi veriteľmi a dlžníkmi, vkladateľmi a veriteľmi) a je odolný voči poruchám, ktoré by mohli ohroziť jeho funkcie. Stabilný finančný systém dokáže ako celok (zahŕňajúc finančných sprostredkovateľov, trhy a trhové infraštruktúry) odolávať šokom, t. j. nepredvídateľným alebo nekontrolovateľným udalostiam, napríklad v prípade prerušenia dodávok ropy, nepriaznivého počasia, finančných nerovnováh alebo i zásadných technologických zmien.


  Finančné aktívum [financial asset]
  Akékoľvek aktívum, ktoré je i) hotovosťou; alebo ii) zmluvným právom na obdržanie hotovosti alebo iného finančného nástroja od iného podniku; alebo iii) zmluvným právom na výmenu finančných nástrojov s iným podnikom na základe podmienok, ktoré sú potenciálne priaznivé; alebo iv) majetkový nástroj (t. j. akcia).


  Finančné pasívum [financial liability]
  Pasívum, ktoré predstavuje právny záväzok dodať hotovosť alebo iný finančný nástroj inému podniku alebo vymeniť finančné nástroje s iným podnikom na základe potenciálne nepriaznivých podmienok.


  Finančné účty verejného sektora [financial public sector accounts]
  Týkajú sa klasifikácie, merania a zaznamenávania transakcií verejného sektora.


  Finančný sprostredkovateľ [financial intermediary]
  Komerčný subjekt (napríklad banka), ktorý pôsobí ako sprostredkovateľ medzi dlžníkmi a veriteľmi. Medzi činnosti finančného sprostredkovateľa patrí napríklad zhromažďovanie vkladov od verejnosti a poskytovanie úverov domácnostiam a podnikom.


  Finančný trh [financial market]
  Trhy, na ktorých subjekty s prebytkom finančných prostriedkov požičiavajú tieto prostriedky subjektom, ktoré majú ich nedostatok. 

   

  Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti:

  Tento slovník má slúžiť ako pomôcka pre účastníkov súťaže pre študentov Generácia €uro. Čerpá z viacerých zdrojov vrátane slovníkov a ekonomických textov. Slovník nemusí nevyhnutne vyjadrovať názory ECB.

  Prípadné pripomienky a návrhy môžete posielať e-mailom na adresu: generationeuro@ecb.europa.eu.

  Generálna rada ECB [General Council of the ECB]
  Jeden z rozhodovacích orgánov ECB. Tvoria ju prezident a viceprezident ECB a guvernéri národných centrálnych bánk všetkých členských štátov EÚ.


  Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP) [Harmonised Index of Consumer Prices (HICP)]
  Inflácia spotrebiteľských cien v eurozóne sa meria pomocou Harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP). Rada guvernérov používa HICP na definovanie a hodnotenie cenovej stability v eurozóne ako celku.


  Hlavná refinančná operácia [main refinancing operation]
  Pravidelná operácia na voľnom trhu, ktorú Eurosystém vykonáva (formou reverzného obchodu) s cieľom zabezpečiť v bankovom systéme primeraný objem likvidity. Hlavné refinančné operácie sa uskutočňujú prostredníctvom týždenných štandardných tendrov a obvykle majú splatnosť jeden týždeň.


  Horizont [horizon]
  Označuje časové obdobie. Krátkodobý horizont znamená obdobie niekoľkých mesiacov, zatiaľ čo dlhodobejší horizont zvyčajne predstavuje niekoľko rokov.


  Hospodárska a menová únia (HMÚ) [Economic and Monetary Union (EMU)]
  Hospodárska a menová únia (HMÚ) predstavuje najvýznamnejší krok v hospodárskej integrácii EÚ. Tvoria ju štyri dôležité prvky: koordinácia tvorby hospodárskych politík, koordinácia rozpočtových politík, zriadenie Európskej centrálnej banky a vytvorenie jednotnej meny. Dňa 1. januára 1999 vstúpila do tretej a súčasne poslednej etapy. Na hospodárskej a menovej únii sa podieľajú všetky členské štáty, i keď zatiaľ nie všetky prijali euro ako svoju menu.


  Hospodárske ukazovatele [economic indicators]
  Štatistické údaje poukazujúce na všeobecné trendy v hospodárstve.


  Hospodársky subjekt [economic agent]
  Osoba, podnik alebo organizácia, ktorá má vplyv na ekonomiku tým, že vyrába, nakupuje alebo predáva. Ekonómovia často používajú pojem hospodárske subjekty ako všeobecné označenie subjektov reprezentujúcich všetkých priemerných kupujúcich, predávajúcich alebo investorov.


  Hrubý domáci produkt (HDP) [gross domestic product (GDP)]
  Ukazovateľ hospodárskej aktivity, konkrétne hodnota tovarov a služieb vyprodukovaných v stanovenom období v hospodárstve danej krajiny po odpočítaní medzispotreby a po započítaní čistých daní z produktov a dovozu. HDP možno členiť podľa tvorby, použitia alebo dôchodku. Hlavnými agregovanými zložkami použitia HDP sú konečná spotreba domácností, konečná spotreba verejnej správy, hrubá tvorba fixného kapitálu, zmeny stavu zásob a dovoz a vývoz tovarov a služieb (vrátane obchodu v rámci eurozóny). 

   

  Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti:

  Tento slovník má slúžiť ako pomôcka pre účastníkov súťaže pre študentov Generation Euro. Čerpá z viacerých zdrojov vrátane slovníkov a ekonomických textov. Slovník nemusí nevyhnutne vyjadrovať názory ECB.

  Prípadné pripomienky a návrhy môžete posielať e-mailom na adresu: generationeuro@ecb.europa.eu 

  Index dovozných cien [import price index]
  Index, ktorý meria priemerné zmeny cien dovážaných tovarov a služieb.


  Index spotrebiteľských cien (CPI) [consumer price index (CPI)] (pozri tiež Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP)
  Ukazovateľ zmien v cenách spotrebných tovarov a služieb, ktoré si domácnosti zaobstarali (nakúpili) v určitom čase.


  Inflácia [inflation]
  Rast celkovej úrovne cien, napríklad indexu spotrebiteľských cien.


  Inflačné cielenie [inflation targeting]
  Stratégia menovej politiky, ktorej cieľom je udržiavanie cenovej stability zameraním sa na odchýlky v zverejnených prognózach vývoja inflácie od vyhláseného inflačného cieľa.


  Inflačné tlaky [inflationary pressures]
  Tlaky na strane dopytu a ponuky, ktoré môžu viesť k zvýšeniu celkovej úrovne cien. V krátkodobom horizonte môžu napríklad inflačné tlaky vzniknúť v dôsledku nadmerného agregátneho dopytu. V strednodobom až dlhodobejšom horizonte sa inflačné tlaky spájajú s vysokým tempom rastu peňažnej zásoby.


  Inflačné očakávania [inflation expectations]
  Miera inflácie, ktorú zamestnanci, podniky a investori očakávajú v budúcnosti a ktorú preto zohľadňujú vo svojich rozhodnutiach.


  Inflačné trendy [inflationary trends]
  Cenový vývoj v dlhodobejšom horizonte.


  Jednodňová sterilizačná operácia [deposit facility]
  Automatická operácia Eurosystému, ktorú môžu zmluvné strany využívať na uloženie jednodňových vkladov v národnej centrálnej banke. Takéto vklady sú úročené vopred stanovenou úrokovou sadzbou. Úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné operácie zvyčajne tvorí dolnú hranicu jednodňových trhových úrokových sadzieb.


  Jednodňové vklady [overnight deposits]
  Vklady so splatnosťou v nasledujúci deň. Do tejto kategórie nástrojov patria hlavne vklady na bežných účtoch, ktoré sú plne prevoditeľné (pomocou šeku alebo podobného nástroja). Patria sem aj neprevoditeľné vklady, ktoré sú splatné (zameniteľné za hotovosť) na požiadanie alebo ku koncu nasledujúceho pracovného dňa. Jednodňové vklady sú súčasťou menového agregátu M1 (a teda aj M2 a M3). Často sa označujú aj ako vklady splatné na požiadanie.


  Jednotná oblasť platieb v eurách (SEPA) [Single Euro Payments Area (SEPA)]
  Projekt, ktorý vznikol z podnetu európskych bánk a za podpory Eurosystému a Európskej komisie s cieľom zabezpečiť integráciu platobných systémov a transformáciu eurozóny na skutočný domáci trh platobných služieb. 

   

  Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti:

  Tento slovník má slúžiť ako pomôcka pre účastníkov súťaže pre študentov Generation Euro. Čerpá z viacerých zdrojov vrátane slovníkov a ekonomických textov. Slovník nemusí nevyhnutne vyjadrovať názory ECB.

  Prípadné pripomienky a návrhy môžete posielať e-mailom na adresu: generationeuro@ecb.europa.eu 

  Kolaterál [collateral]
  V rámci Eurosystému sú to aktíva, ktorých práva sú prevedené na Eurosystém ako zábezpeka za úverové operácie uskutočňované centrálnymi bankami Eurosystému. Tieto aktíva musia spĺňať určité kritériá, t. j. musia byť akceptovateľné.


  Komunikácia [communication]
  Komunikácia centrálnej banky má kľúčový význam z hľadiska schopnosti trhu predvídať rozhodnutia menovej politiky a budúci vývoj úrokových sadzieb. Vhodne zostavená a prehľadná menová politika dokáže napríklad ovplyvniť očakávania súkromných subjektov, napríklad odborov a zamestnávateľov.


  Konvergenčné kritériá [convergence criteria]
  Štyri kritériá, ktoré musí splniť každý členský štát EÚ skôr, než zavedie euro. Sú to tieto kritériá: stabilná hladina cien, zdravé verejné financie (maximálna povolená výška deficitu v pomere k HDP a maximálna povolená výška dlhu v pomere k HDP), stabilný kurz a nízke a stabilné dlhodobé úrokové miery. Každý členský štát EÚ musí okrem toho zabezpečiť zlučiteľnosť vnútroštátnych právnych predpisov vrátane štatútu národnej centrálnej banky s konvergenčnými kritériami  a so Štatútom Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ECB).


  Krátkodobé úrokové miery [short-term interest rates]
  Úrokové miery úverov alebo dlhových nástrojov ako napríklad štátnych pokladničných poukážok, bankových depozitných certifikátov alebo obchodných cenných papierov so splatnosťou menej ako jeden rok. Často sa označujú aj ako úrokové miery na peňažnom trhu.


  Krátkodobý horizont [short term]
  Obdobie približne jedného alebo dvoch rokov, počas ktorého môžu určité výrobné faktory (napríklad suroviny) alebo premenné (napríklad ceny, očakávania a úrokové miery) kolísať, avšak vzhľadom na krátkosť obdobia sa nemôžu úplne prispôsobiť.


  Krivka agregátneho dopytu [aggregate demand curve]
  Znázornenie všetkých tovarov a služieb, po ktorých môže byť dopyt (alebo ktoré môžu byť spotrebované) v rámci hospodárstva v priebehu roka.


  Krivka agregátnej ponuky [aggregate supply curve]
  Znázornenie všetkých tovarov a služieb, ktoré môžu byť „ponúknuté“ (alebo vyrobené) v rámci hospodárstva v priebehu roka.


  Kúpna sila [purchasing power]
  Hodnota peňazí meraná kvantitou a kvalitou produktov a služieb, ktoré za ne možno kúpiť.


  Kurzové cielenie [exchange rate targeting]
  Stratégia menovej politiky zameraná na určitý výmenný kurz (zvyčajne stabilný alebo dokonca fixný) voči inej mene alebo skupine mien.


  Kvantitatívna teória peňazí [quantity theory of money]
  Ekonomická teória, ktorá stanovuje, že zvyšovanie objemu peňazí v ekonomike povedie v dlhodobom horizonte k pomernému rastu cien tovarov a služieb.

   

  Kvantitatívne uvoľňovanie (quantitative easing – QE)

  Kvantitatívne uvoľňovanie, teda nákup rozsiahleho objemu aktív, je neštandardnou formou menovej politiky, ktorou centrálna banka dodatočne stimuluje hospodársku aktivitu nákupom štátnych dlhopisov alebo iných finančných aktív. Kvantitatívne uvoľňovanie sa spravidla uplatňuje vtedy, keď je účinok štandardných menovopolitických opatrení nedostatočný.


  Likvidita [liquidity]
  Vyjadruje, ako jednoducho alebo rýchlo sa dá investícia zmeniť na hotovosť.


  Lisabonská zmluva [Treaty of Lisbon]
  Lisabonská zmluva mení a dopĺňa dve základné zmluvy EÚ: Zmluvu o Európskej únii  a Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva.  Zmluva o založení Európskeho spoločenstva bola premenovaná na Zmluvu o fungovaní Európskej únie. Lisabonská zmluva bola podpísaná 13. decembra 2007 v Lisabone a účinnosť nadobudla 1. decembra 2009.

   

  Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti:

  Tento slovník má slúžiť ako pomôcka pre účastníkov súťaže pre študentov Generation Euro. Čerpá z viacerých zdrojov vrátane slovníkov a ekonomických textov. Slovník nemusí nevyhnutne vyjadrovať názory ECB.

  Prípadné pripomienky a návrhy môžete posielať e-mailom na adresu: generationeuro@ecb.europa.eu

  M1
  Tzv. úzky menový agregát, ktorý zahŕňa peniaze v obehu a jednodňové vklady (vklady splatné na požiadanie).


  M2
  Tzv. širší menový agregát, ktorý zahŕňa menový agregát M1 plus vklady s dohodnutou splatnosťou do dvoch rokov vrátane a vklady s výpovednou lehotou do troch mesiacov vrátane.


  M3
  Tzv. široký menový agregát, ktorý zahŕňa menový agregát M2 plus dohody o spätnom odkúpení, podiely/akcie podielových fondov peňažného trhu a dlhové cenné papiere so splatnosťou do dvoch rokov vrátane. Referenčná hodnota rastu M3 podľa Rady guvernérov v súčasnosti predstavuje úroveň 4,5 %. Menová politika však na odchýlky rastu M3 od referenčnej hodnoty nereaguje mechanicky.


  Makroekonómia [macroeconomics]
  Zameriava sa na hospodárstvo ako celok a zaoberá sa faktormi ako napríklad rast, inflácia a nezamestnanosť. Mikroekonómia sa naopak zaoberá prvkami ekonomiky, napr. jednotlivými odvetviami, spoločnosťami, domácnosťami alebo spotrebiteľmi.


  Makroekonomické projekcie [macroeconomic projections]
  Projekcie makroekonomického vývoja v eurozóne, ktoré každý štvrťrok zostavujú odborníci Európskej centrálnej banky a národných centrálnych bánk krajín eurozóny. Rada guvernérov projekcie využíva pri hodnotení hospodárskeho vývoja a rizík ohrozujúcich cenovú stabilitu.


  Majetkové cenné papiere (akcie) [equities]
  Cenné papiere reprezentujúce vlastnícky podiel v spoločnosti. Patria sem akcie obchodovateľné na burzách (kótované akcie), nekótované akcie a iné druhy kmeňových akcií. Majetkové cenné papiere zvyčajne prinášajú príjem vo forme dividend.


  Medzibankový peňažný trh [interbank money market]
  Trh, na ktorom sa uskutočňujú krátkodobé obchody medzi bankami. Zvyčajne zahŕňa obchodovanie s prostriedkami so splatnosťou od jedného dňa (niekedy aj kratšou) do jedného roka.


  Mechanizmus výmenných kurzov II (ERM II) [exchange rate mechanism II (ERM II)]
  Mechanizmy výmenných kurzov sú v Európe známe už niekoľko desaťročí.  Ich cieľom je predchádzať nadmerným konkurenčným devalváciám a podporiť finančnú stabilitu. Mechanizmus výmenných kurzov ERM II bol zavedený 1. januára 1999. Spája meny členských štátov EÚ nepatriacich do eurozóny s eurom. Pomáha zabezpečiť, že fluktuácie výmenných kurzov týchto mien a eura nespôsobia hospodárske problémy (nestabilitu) v rámci jednotného trhu. ERM II sa často nazýva „predsieňou“ pre prijatie eura, keďže pomáha krajinám nepatriacim do eurozóny pri príprave na vstup do eurozóny.  I keď je účasť v ERM II dobrovoľná, je jedným z konvergenčných kritérií na prípadné prijatie eura.

  Podmienkou účasti v ERM II je stanovenie centrálnej parity výmenného kurzu príslušnej meny voči euru  a fluktuačného pásma okolo tejto centrálnej parity. Štandardné fluktuačné pásmo je ±15 % okolo centrálnej parity, na požiadanie sa však môže stanoviť aj užšie pásmo. Devízové intervencie a financovanie na hranici štandardného alebo užšieho fluktuačného pásma sú spravidla automatické a neobmedzené, s dostupným veľmi krátkodobým financovaním. ECB a národné centrálne banky krajín nepatriacich do eurozóny zúčastňujúce sa na mechanizme ERM II však môžu upustiť od automatickej intervencie, ak by takáto intervencia bola v rozpore s hlavným cieľom udržiavania cenovej stability.


  Mena [currency]
  Všeobecne akceptovaný platobný prostriedok, napríklad peniaze, ktorý možno použiť výmenou za tovary a služby.


  Menová analýza [monetary analysis]
  Jeden z dvoch pilierov rámca Európskej centrálnej banky na analýzu rizík ohrozujúcich cenovú stabilitu. Tieto piliere tvoria základ menovopolitických rozhodnutí Rady guvernérov. Menová analýza pomáha hodnotiť strednodobé až dlhodobé inflačné trendy. Zohľadňuje vývoj celého radu menových ukazovateľov vrátane agregátu M3, jeho zložiek a protipoložiek, najmä úverov, a rôznych ukazovateľov nadmernej likvidity. (Pozri tiež položku Ekonomická analýza.)


  Menová báza [base money (monetary base)]
  Peniaze (bankovky a mince) v obehu plus povinné minimálne rezervy úverových inštitúcií v Eurosystéme a akékoľvek prebytočné rezervy dobrovoľne držané v rámci jednodňových sterilizačných operácií na vkladových účtoch v Eurosystéme, pričom všetky predstavujú pasíva v súvahe Eurosystému.


  Menová politika [monetary policy]
  Menová politika predstavuje tie rozhodnutia centrálnej banky, ktoré ovplyvňujú cenu a dostupnosť peňazí v hospodárstve. V eurozóne sa najdôležitejšie menovopolitické rozhodnutie týka základnej úrokovej sadzby pre hlavné refinančné operácie. Európska centrálna banka rozhoduje o výške tejto sadzby raz mesačne. Akákoľvek zmena, ktorú urobí v základnej úrokovej sadzbe, ovplyvní vzápätí úrokové sadzby, ktoré komerčné banky účtujú svojim klientom za požičiavanie peňazí. Inými slovami, toto mesačné rozhodnutie má nepriamy dopad na cenu a dostupnosť peňazí, a teda aj na výdavky spotrebiteľov či investície podnikateľov. Menová politika v konečnom dôsledku ovplyvňuje ceny tovarov a služieb.


  Menový agregát [monetary aggregate]
  Peniaze v obehu plus nesplatený objem určitých záväzkov peňažných finančných inštitúcií (PFI) s relatívne vysokým stupňom likvidity v držbe rezidentov eurozóny iných ako PFI (okrem sektora ústrednej štátnej správy).


  Miera nezamestnanosti [unemployment rate]
  Počet nezamestnaných osôb vyjadrený v percentách pracovnej sily.


  Nákladová inflácia [cost-push inflation]
  Situácia, keď sa celková úroveň miezd a/alebo cien surovín a ďalších výrobných faktorov dlhodobo zvyšuje a „tlačí nahor“ cenovú hladinu. Infláciu môže zvýšiť napríklad dlhodobý rast cien ropy.


  Národná centrálna banka (NCB) [national central bank (NCB)]
  Centrálna banka členského štátu EÚ.


  Nehybné ceny [sticky prices]
  Ceny, ktoré reagujú pomaly na zmeny situácie na trhu. Príkladom sú nominálne mzdy, ktoré sa dojednávajú ročne, alebo ceny v reštauráciách a katalógoch firiem, ktoré nemenia veľmi často.


  Neistota [uncertainty]
  Skutočnosť, že projekcie hospodárskeho vývoja podliehajú nepredvídateľným vonkajším udalostiam. V období hospodárskej krízy je stupeň neistoty vyšší.


  Neutralita peňazí [neutrality of money]
  Základné ekonomické pravidlo, ktoré hovorí o tom, že v dlhodobom horizonte sa zmena množstva peňazí prejaví len v nominálnych ukazovateľoch, reálne ukazovatele však neovplyvní. Z tohto dôvodu zmena množstva peňazí nebude mať dlhodobý vplyv na také ukazovatele, ako je reálna produkcia, nezamestnanosť alebo reálne úrokové miery.


  Neštandardné opatrenia [non-standard measures]
  Opatrenia menovej politiky, ktoré v čase narušeného fungovania finančného systému (t. j. počas krízy) prijíma centrálna banka s cieľom podporiť účinnú transmisiu rozhodnutí o úrokových sadzbách do širšej ekonomiky.


  Nezamestnaný [unemployed]
  Oficiálne nezamestnaná osoba je osoba, ktorá nemá prácu a aktívne si ju hľadá.


  Nezávislosť centrálnej banky [central bank independence]
  V posledných desaťročiach sú centrálne banky čoraz viac nezávislé a odolné voči politickým tlakom. Keďže nie sú riadené vládami, môžu sledovať vlastné ciele, akými sú cenová stabilita, finančná stabilita a vyšší hospodársky rast a zamestnanosť. Pracujú teda na zachovaní dobrého stavu ekonomiky v dlhodobom horizonte. Nezávislosť Európskej centrálnej banky ako aj národných centrálnych bánk Eurosystému zaručuje zákon. Centrálne banky si zároveň spravujú svoje vlastné zdroje a rozpočty.


  Nominálna transakcia [nominal transaction]
  Keď sa s tovarmi alebo službami obchoduje výmenou za hotovostné alebo elektronické peniaze.


  Nominálna úroková miera [nominal interest rate]
  Úroková miera neupravená o infláciu.


  Nominálne mzdy [nominal wages]
  Mzdy vo vyjadrení objemu peňazí, ktorý firmy vyplácajú pracovníkom (mínus dane), nie vo vyjadrení ich kúpnej sily. Dlhodobý rast nominálnych miezd, pokiaľ zároveň nedochádza k dlhodobému rastu produktivity, môže viesť k vyšším výrobným nákladom, poklesu konkurencieschopnosti a vyššej inflácii.


  Nominálny produkt [nominal output]
  Aktuálna hodnota tovarov a služieb, vyprodukovaných napríklad firmou, v aktuálnych cenách. 

   

  Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti:

  Tento slovník má slúžiť ako pomôcka pre účastníkov súťaže pre študentov Generation Euro. Čerpá z viacerých zdrojov vrátane slovníkov a ekonomických textov. Slovník nemusí nevyhnutne vyjadrovať názory ECB.

  Prípadné pripomienky a návrhy môžete posielať e-mailom na adresu: generationeuro@ecb.europa.eu

  Očakávania hospodárskych subjektov [expectations of economic actors]
  Pozri inflačné očakávania

   

  Očakávania trhu [market expectations]
  Vyjadrujú, ako účastníci trhu vnímajú (a premietajú do oceňovania) budúce ekonomické trendy. Príkladom môžu byť objednávky tovarov dlhodobej spotreby na nasledujúci štvrťrok alebo očakávania reálnej hospodárskej aktivity na obdobie 12 až 24 mesiacov.

   

  Oneskorenie v procese transmisie [transmission lag]
  Oneskorenie, s ktorým sa rozhodnutie o krátkodobých úrokových sadzbách prejaví na úrokových sadzbách finančných inštitúcií a v konečnom dôsledku na cenovom vývoji.

   

  Operácia na voľnom trhu [open market operation]
  Operácia uskutočnená z podnetu centrálnej banky na finančnom trhu. Z hľadiska cieľov, pravidelnosti a postupov možno operácie Eurosystému na voľnom trhu rozdeliť do štyroch kategórií, na hlavné refinančné operácie, dlhodobejšie refinančné operácie, dolaďovacie operácie a štrukturálne operácie. Čo sa týka použitých nástrojov, hlavným nástrojom Eurosystému na voľnom trhu sú reverzné obchody, ktoré sa môžu využívať vo všetkých štyroch kategóriách operácií. Okrem reverzných obchodov sa môžu využívať aj iné nástroje: v prípade štrukturálnych operácií sú to emisie dlhových certifikátov a priame obchody a v prípade dolaďovacích operácií priame obchody, devízové swapy a prijímanie termínovaných vkladov.


  Pakt stability a rastu [Stability and Growth Pact]
  Pakt stability a rastu predstavuje rámec na koordináciu rozpočtovej politiky medzi členskými štátmi EÚ. Obsahuje súbor pravidiel pre rozpočtové politiky členských štátov na zabezpečenie zdravých verejných financií, vrátane hraničných hodnôt deficitu a dlhu verejnej správy. Je dôležitým prvkom hospodárskej a menovej únie.


  Pasíva súvisiace s povinnými minimálnymi rezervami [reserve-related liabilities]
  Vopred určené a podmienené krátkodobé čisté záväzky Eurosystému podobné rezervným aktívam a ostatným devízovým aktívam Eurosystému.

   

  Peniaze [money]
  Aktívum všeobecne uznávané ako prostriedok výmeny. Môže mať napríklad podobu bankoviek a mincí alebo jednotiek uložených na predplatených elektronických čipových kartách. Za peniaze na tieto účely sa považujú aj krátkodobé vklady v úverových inštitúciách. Podľa ekonomickej teórie majú peniaze tri funkcie: sú 1. zúčtovacou jednotkou, 2. platobným prostriedkom a 3. prostriedkom na uchovanie hodnoty. Zabezpečenie optimálneho plnenia týchto troch funkcií je úlohou centrálnej banky. Túto úlohu plní tým, že udržiava cenovú stabilitu.

   

  Peniaze centrálnej banky [central bank money]
  Pasíva centrálnej banky vo forme bankoviek alebo vkladov bánk v centrálnej banke, ktoré možno použiť na účely vyrovnania.

   

  Peňažná zásoba [money supply]
  Celkový objem peňazí v ekonomike v určitom časovom bode. Zahŕňa obeživo, rôzne typy vkladov a vkladové certifikáty.

   

  Peňažné finančné inštitúcie (PFI) [monetary financial institution (MFI)]
  Finančné inštitúcie, ktoré spolu tvoria sektor vydávajúci peniaze v eurozóne. Patrí sem Eurosystém, rezidentské úverové inštitúcie (v zmysle definícií v právnych predpisoch EÚ) a všetky ostatné rezidentské finančné inštitúcie, ktoré v rámci predmetu svojej činnosti prijímajú vklady alebo ich blízke substitúty od subjektov iných ako PFI a vo vlastnom mene (prinajmenšom v ekonomickom zmysle) poskytujú úvery a  investujú do cenných papierov. V prípade ostatných rezidentských inštitúcií ide najmä o fondy peňažného trhu.

   

  Penažný trhu [money market]
  Trh, na ktorom sa získavajú a investujú krátkodobé prostriedky a obchoduje sa s nimi, a to prostredníctvom nástrojov, ktoré majú zvyčajne splatnosť do jedného roka vrátane.

   

  Peňažná zásoba [money supply]
  Celkový objem peňazí v ekonomike v určitom časovom bode. Zahŕňa obeživo, rôzne typy vkladov a vkladové certifikáty.

   

  Ponuka práce [labour supply]
  Dostupnosť vyhovujúcich ľudských zdrojov, t. j. pracovníkov, na konkrétnom trhu práce.

   

  Ponuka úverov [supply of credit]
  Poskytovanie úverov reálnej ekonomike a domácnostiam.

   

  Potenciálna produkcia, potenciálny produkt [potential output]
  Celkový hrubý domáci produkt (HDP), ktorý by mohla ekonomika vyprodukovať pri plnom využití všetkých jej zdrojov bez toho, aby došlo k jej „prehriatiu“ a vzniku inflačných tlakov. Ľudia neustále vstupujú a odchádzajú z trhu práce, podniky neustále zamestnávajú (alebo prepúšťajú) zamestnancov, neustále vznikajú nové firmy a ďalšie firmy zanikajú, preto nie je možné, aby boli v každom momente všetci zamestnaní. V dôsledku rôznych komplikácií (napr. nezamestnaní si nedokážu nájsť prácu alebo firmy s nedostatkom pracovníkov nedokážu nájsť vhodné pracovné sily) je potenciálny produkt zvyčajne nižší ako teoretické maximum, ktoré by bolo možné vyprodukovať, ak by bolo možné v plnej miere využiť všetky vstupy.

   

  Postup pri nadmernom deficite [excessive deficit procedure]
  Postup pri nadmernom deficite zaviedla Európska komisia voči členským štátom Európskej únie, ktoré prekračujú hraničnú hodnotu rozpočtového deficitu stanovenú v legislatíve Paktu stability a rastu EÚ. Tento postup obsahuje niekoľko krokov, ktoré môžu vyústiť do sankcií. Ich účelom je podnietiť členské štáty, aby udržali svoj rozpočtový deficit pod kontrolou, čo je podmienkou bezproblémového fungovania hospodárskej a menovej únie.

   

  Povinné minimálne rezervy [minimum reserves]
  Minimálny objem rezerv úverovej inštitúcie povinne uložených v centrálnej banke. V rámci systému povinných minimálnych rezerv Eurosystému sa požiadavka na povinné minimálne rezervy úverovej inštitúcie vypočíta vynásobením sadzby povinných minimálnych rezerv pre každú kategóriu položiek základne na výpočet povinných minimálnych rezerv a sumy týchto súvahových položiek. Inštitúcie majú možnosť odpočítať si od svojich povinných minimálnych rezerv odpočítateľnú položku.

   

  Pôžičky rezidentom eurozóny [loans to euro area residents]
  Pôžičky poskytnuté domácnostiam, nefinančným spoločnostiam a verejnej správe. Pôžičky domácnostiam môžu mať formu spotrebiteľských úverov (na nákup tovarov a služieb), úverov na kúpu alebo rekonštrukciu bytu či domu a iných úverov (na konsolidáciu dlhu, na vzdelávanie a pod.).

   

  Pracovná sila [labour force]
  Obyvatelia v produktívnom veku, ktorí môžu byť aktívni na trhu práce. Inými slovami súhrn zamestnaných obyvateľov a nezamestnaných obyvateľov, ktorí si aktívne hľadajú prácu.

   

  Prémia za inflačné riziko [inflation risk premium]
  „Kompenzácia“, ktorú investori požadujú na krytie neočakávaného zvýšenia inflácie počas obdobia investície.

   

  Prístupové kritériá [accession criteria]
  Kritériá (tzv. kodanské kritériá), ktoré musí spĺňať daná krajina, aby mohla vstúpiť do Európskej únie. Patria sem politické kritériá (stabilné inštitúcie zaručujúce demokraciu, právny štát, dodržiavanie ľudských práv a rešpektovanie menšín), ekonomické kritériá (fungujúce trhové hospodárstvo) a začlenenie acquis communautaire (právnych predpisov EÚ) do národnej legislatívy.

   

  Produkcia, produkt [output]
  Objem tovarov a služieb vyprodukovaných strojom, továrňou, podnikom alebo jednotlivcom počas daného časového obdobia.

   

  Produkčná funkcia [production function]
  Keď podniky vyrábajú tovary a služby pomocou rôznych druhov vstupov, napríklad strojov a zariadení, práce, surovín a medzivstupov. V prípade hospodárstva ako celku celková produkčná funkcia zahŕňa všetky typy práce, kapitálu, ako aj iných vstupov, ktoré môžu prispieť k HDP krajiny (t. j. celková hodnota tovarov a služieb vyprodukovaných počas roka).

   

  Produktivita [productivity]
  Miera efektívnosti osoby, stroja, továrne a pod. pri pretváraní vstupov na užitočné výstupy, t. j. tovary a služby, s ktorými sa dá obchodovať. Produktivita práce vyjadruje objem tovarov a služieb (celkovú produkciu) na jednotku práce (napr. hodinu práce).

   

  Produkčná medzera [output gap]
  Rozdiel medzi skutočnou a potenciálnou úrovňou produkcie určitého hospodárstva vyjadrený ako percentuálny podiel potenciálnej produkcie. Potenciálna produkcia predstavuje úroveň, ktorú možno dosiahnuť, ak sa výrobné faktory využívajú v neinflačnom prostredí.

   

  Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti:

  Tento slovník má slúžiť ako pomôcka pre účastníkov súťaže pre študentov Generation Euro. Čerpá z viacerých zdrojov vrátane slovníkov a ekonomických textov. Slovník nemusí nevyhnutne vyjadrovať názory ECB.

  Prípadné pripomienky a návrhy môžete posielať e-mailom na adresu: generationeuro@ecb.europa.eu 

  Rada ECOFIN [Ecofin Council]
  Rokovanie Rady EÚ, na ktorom sa zúčastňujú ministri hospodárstva a ministri financií.

   

  Rada Európskej únie (Rada EÚ) [Council of the European Union (EU Council)]
  Orgán Európskej únie, ktorý sa skladá z predstaviteľov vlád členských štátov, zvyčajne ministrov, do rezortu ktorých patria prerokúvané záležitosti. Rokovanie Rady EÚ, na ktorom sa zúčastňujú ministri hospodárstva a ministri financií, sa často nazýva „Rada ECOFIN“. V prípade mimoriadne dôležitých rozhodnutí môže Rada EÚ rokovať aj v zložení hláv štátov alebo predsedov vlád (nesmie sa však zamieňať s „Európskou radou“).

   

  Rada guvernérov [Governing Council]
  Je najvyšším rozhodovacím orgánom ECB. Tvoria ju prezident a viceprezident ECB plus ostatní členovia Výkonnej rady a guvernéri národných centrálnych bánk členských štátov EÚ, ktorých menou je euro.

   

  Rast peňažnej zásoby [monetary (money) growth]
  Rast objemu peňazí v ekonomike.

   

  Rast reálneho HDP [real GDP growth]
  Miera rastu nominálneho HDP upravená o infláciu a vyjadrená ako percentuálna zmena.

   

  Ražobné [Seigniorage]
  Čistý príjem (štátu) z  emisie peňazí. Predstavuje rozdiel medzi úrokmi z cenných papierov nadobudnutých výmenou za bankovky a nákladmi na výrobu a distribúciu týchto bankoviek.

   

  Reálna ekonomika [real economy]
  Časť hospodárstva zameraná sa na produkciu tovarov a poskytovanie služieb.

   

  Reálna mzda [real wage]
  Príjem jednotlivých pracovníkov po zohľadnení vplyvu inflácie na kúpnu silu. Ak sa napríklad nominálna mzda zamestnanca počas roka zvýši o 3 % a inflácia predstavuje 2 %, tak reálna mzda stúpla o 1 %.

   

  Reálna premenná [real variable]
  Ekonomická premenná vyjadrená v stálych jednotkách (napr. úroveň cien v danom roku).

   

  Reálna produkcia [real production]
  Trhová hodnota celkovej produkcie meraná v stálych cenách upravená o infláciu.

   

  Reálna úroková miera [real interest rate]
  Nominálna úroková miera znížená o mieru inflácie.

   

  Reálne bohatstvo [real wealth]
  Označuje hnuteľné aktíva, ako napríklad finančné aktíva, a nehnuteľné aktíva, ako napríklad domy, pozemky alebo továrne. Keďže ceny týchto aktív sa môžu meniť, podobne aj reálne bohatstvo môže klesať alebo rásť.

   

  Reálny príjem [real income]
  Kúpna sila jednotlivca alebo domácnosti po zohľadnení účinkov inflácie.

   

  Reálny produkt [real output]
  Množstvo vyrobených tovarov a služieb.

   

  Reprezentatívny kôš [representative basket]
  „Kôš“ tovarov a služieb, ktoré bežne nakupuje typická domácnosť. Vývoj cien jednotlivých položiek koša určuje mieru inflácie, ktorá ovplyvňuje domácnosť (napr. index spotrebiteľských cien).

   

  Reverzný obchod [reverse transaction]
  Operácia, pri ktorej centrálna banka nakupuje alebo predáva aktíva formou dohody o spätnom odkúpení alebo uskutočňuje úverové operácie zabezpečené kolaterálom.

   

  Rezervný fond [reserves]
  Suma vyčlenená zo zisku, ktorá nie je určená na krytie konkrétneho záväzku, mimoriadnej situácie alebo očakávaného zníženia hodnoty aktív známych k súvahovému dňu.

   

  Riziková prémia [risk premium]
  „Odmena“, ktorú očakávajú investori v prípade rizikových investícií (na rozdiel od nerizikových investícií).

   

  Ročná miera inflácie [annual rate of inflation]
  Zmena úrovne cien v priebehu predchádzajúceho roka. Zvyčajne sa vyjadruje vo vzťahu k spotrebiteľským cenám.

   

  Rýchlosť obratu peňazí [velocity of money]
  Údaj o tom, koľkokrát za rok peniaze zmenia majiteľa.

   

  Rovnováha [equilibrium]
  O rovnováhe možno hovoriť v súvislosti s určitou cenovou úrovňou, napríklad keď na trhu s konkrétnou komoditou dosiahne objem dopytu a objem ponuky vyrovnaný stav. Všeobecnejšie sa pojem rovnováhy vzťahuje aj na zložité ekonomické a finančné vzťahy a na situáciu, t. j. „rovnováhu“, do ktorej sa ekonomika vráti aj v prípade výskytu poruchy alebo šoku (napríklad šoku cien ropy).

   

  Rozpočtová (fiškálna) politika [fiscal policy]
  Rozpočtová politika sa týka rozhodnutí, ktoré prijímajú vlády, pokiaľ ide o spotrebu, dane a dotácie, s cieľom ovplyvniť ekonomiku. Vlády zvyčajne prostredníctvom rozpočtovej politiky ponúkajú určité služby verejnosti (napr. vzdelanie, bezpečnosť, cestnú infraštruktúru) a tiež podporujú rast a prerozdeľujú príjmy. Vlády zároveň môžu odpredať verejné aktíva, napr. budovy, pozemky a podniky (privatizácia); môžu si tiež požičať prostriedky na finančných trhoch vydaním dlhopisov a môžu predávať licencie (napr. v oblasti telekomunikácií alebo diaľnic). Zmeny v rozpočtovej politike môžu mať okrem iného vplyv na makroekonomické podmienky a tiež na úrokové sadzby dlhopisov verejnej správy.

   

  Rozšírený program nákupu aktív (asset purchase programme – APP)

  Súčasťou rozšíreného programu nákupu aktív sú všetky jednotlivé programy, v rámci ktorých sa uskutočňuje nákup cenných papierov súkromného a verejného sektora v záujme obmedzenia rizík spojených s nadmerne dlhým obdobím nízkej inflácie. 

   

  Rýchly tender [quick tender]
  Postup, ktorý Eurosystém využíva v dolaďovacích operáciách, ak je potrebné okamžite ovplyvniť likviditu na trhu. Rýchle tendre sa uskutočňujú v časovom rámci jednej hodiny a obmedzujú sa na vybraný okruh zmluvných strán.

   

  Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti:

  Tento slovník má slúžiť ako pomôcka pre účastníkov súťaže pre študentov Generation Euro. Čerpá z viacerých zdrojov vrátane slovníkov a ekonomických textov. Slovník nemusí nevyhnutne vyjadrovať názory ECB.

  Prípadné pripomienky a návrhy môžete posielať e-mailom na adresu: generationeuro@ecb.europa.eu

  Sadzba povinných minimálnych rezerv [reserve ratio]
  Sadzba stanovená centrálnou bankou pre každú kategóriu súvahových položiek zahrnutých do základne na výpočet povinných minimálnych rezerv. Tieto sadzby sa používajú pri výpočte požiadavky na povinné minimálne rezervy.

   

  Signalizácia budúceho nastavenia úrokových sadzieb [forward guidance]
  Základom signalizácie budúceho nastavenia úrokových sadzieb centrálnych bánk sú priame vyhlásenia o podmienenej orientácii menovej politiky v súvislosti s budúcim vývojom menovopolitických úrokových sadzieb. Jej cieľom je vo vyššej miere zladiť očakávania hospodárskych subjektov s plánovaným vývojom menovopolitických sadzieb.

  Rada guvernérov signalizuje vývoj kľúčových úrokových sadzieb ECB, v závislosti od výhľadu cenovej stability, od 4. júla 2013. Rada guvernérov podľa svojho vyjadrenia očakáva, že kľúčové úrokové sadzby ECB zostanú na súčasnej, resp. nižšej úrovni po dlhšiu dobu. Očakávanie Rady guvernérov vychádza z tlmeného výhľadu vývoja inflácie do strednodobého horizontu vzhľadom na všeobecný útlm hospodárskej aktivity, vysokú mieru nevyužitých kapacít a obmedzený peňažný a úverový rast. Za daných okolností signalizácia budúceho nastavenia úrokových sadzieb prispieva k výkonu mandátu ECB účinným spôsobom zachovávať cenovú stabilitu v rámci svojej stratégie a v plnom súlade s ňou.

   

  Spotrebiteľské ceny [consumer prices]
  Ceny spotrebiteľských tovarov. Zvyčajne sa merajú pomocou indexu spotrebiteľských cien, ktorý ukazuje, ako sa v priebehu času mení cena koša tovarov a služieb, ktoré nakupuje bežný spotrebiteľ. Takýto index je hlavným ukazovateľom inflácie v hospodárstve.

   

  Stratégia menovej politiky [monetary policy strategy]
  Všeobecný prístup k výkonu menovej politiky. Základnými prvkami stratégie menovej politiky ECB sú kvantitatívna definícia hlavného cieľa cenovej stability a analytický rámec založený na dvoch pilieroch – ekonomickej analýze a menovej analýze. Na základe týchto prvkov Rada guvernérov celkovo hodnotí riziká ohrozujúce cenovú stabilitu a prijíma menovopolitické rozhodnutia. Stratégia je zároveň rámcom na zdôvodňovanie menovopolitických rozhodnutí verejnosti.

   

  Strednodobý horizont [medium term]
  Obdobie od dvoch do piatich rokov.

   

  Systémové riziko [systemic risk]
  Riziko, že neschopnosť jedného účastníka splniť svoje záväzky v systéme spôsobí, že ani ostatní účastníci nebudú schopní splniť svoje záväzky v čase ich splatnosti, s možnosťou vzniku sekundárnych účinkov (napr. závažné likviditné alebo úverové problémy) a ohrozenia stability alebo dôvery vo finančný systém. Takúto neschopnosť plniť záväzky môžu spôsobiť prevádzkové alebo finančné problémy.

   

  Široké peniaze [broad money]
  Zahŕňajú úzke peniaze, ako aj vklady splatné na požiadanie a úsporné vklady v bankách a iných finančných inštitúciách. Patria sem aj ďalšie nehotovostné zložky podobné vkladom, ktoré sa dajú veľmi ľahko zmeniť na hotovosť. Táto kategória peňazí sa viac spája s peniazmi ako „uchovávateľom hodnoty“.

   

  Šoky [shocks]
  Zmeny hospodárskeho vývoja, ktoré sú neočakávané, napríklad nepokoje na finančných trhoch alebo prírodné katastrofy, alebo ktoré nie sú neočakávané, ale predstavujú viac štrukturálne, dlhodobejšie zmeny, napríklad technologické objavy a vývoj cien potravín.

   

  Štruktúra hospodárstva
  Tento termín hovorí o relatívnej dôležitosti rôznych sektorov, ako je priemyselná výroba, služby a poľnohospodárstvo.  Vo všetkých hospodárstvach eurozóny sú v súčasnosti veľké sektory služieb, ktoré zahŕňajú rôzne podsektory, napríklad finančné služby, prepravnú a zábavnú činnosť a ďalšie. Predstavujú okolo 60 až 70 % HDP európskych hospodárstiev. Pomerne diverzifikovaný je aj sektor priemyselnej výroby, ktorý zahŕňa niekoľko priemyselných odvetví, zatiaľ čo postavenie poľnohospodárstva počas minulého storočia postupne upadalo a v súčasnosti predstavuje 2 až 5 % HDP. Štruktúra hospodárstva sa môže členiť aj podľa iných charakteristík, ako je napr. kapitálová náročnosť krajiny, stupeň zapojenia pracovnej sily, relatívna otvorenosť hospodárstva, jeho inovačná schopnosť a pod.

   

  Tender [tender procedure]
  Postup, prostredníctvom ktorého centrálna banka na základe konkurenčných ponúk predložených zmluvnými stranami dodáva na trh likviditu, alebo ju z neho sťahuje. Prednostne sa uspokojujú najlepšie konkurenčné ponuky, až kým sa nevyčerpá celkový objem likvidity, ktorý má centrálna banka v úmysle poskytnúť alebo stiahnuť.

   

  Transmisný mechanizmus menovej politiky [monetary policy transmission mechanism]
  Proces, prostredníctvom ktorého rozhodnutia menovej politiky, ako sú v prípade eurozóny rozhodnutia Rady guvernérov o výške úrokových sadzieb, ovplyvňujú hospodárstvo ako celok a predovšetkým cenovú hladinu.

   

  Trend [trend]
  Všeobecné smerovanie hospodárskeho vývoja, vývoja cien, úrokových sadzieb atď.

   

  Trhové ukazovatele [market indicators]
  Séria technických ukazovateľov, ktoré používajú obchodníci alebo ekonómovia s cieľom predpovedať smerovanie hlavných finančných indexov.

   

  Trh s dlhopismi [bond market]
  Trh s úročenými cennými papiermi (s pevnou alebo pohyblivou úrokovou sadzbou a splatnosťou minimálne jeden rok) emitovanými spoločnosťami a vládami s cieľom získať kapitál na investovanie. Najväčší podiel na tomto trhu majú dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou.

   

  Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti:

  Tento slovník má slúžiť ako pomôcka pre účastníkov súťaže pre študentov Generation Euro. Čerpá z viacerých zdrojov vrátane slovníkov a ekonomických textov. Slovník nemusí nevyhnutne vyjadrovať názory ECB.

  Prípadné pripomienky a návrhy môžete posielať e-mailom na adresu: generationeuro@ecb.europa.eu

  Účet povinných minimálnych rezerv [reserve account]
  Účet v národnej centrálnej banke, na ktorom zmluvná strana udržiava svoje povinné minimálne rezervy. Zmluvné strany môžu ako účty peňažných rezerv využívať svoje zúčtovacie účty v národných centrálnych bankách.

   

  Udržiavanie povinných minimálnych rezerv [reserve holdings]
  Objem finančných prostriedkov, ktorý majú zmluvné strany uložené na svojom účte povinných minimálnych rezerv na zabezpečenie požiadavky ich udržiavania.

   

  Ukazovatele [indicators]
  Údaje, ktoré poskytujú informácie alebo predikcie o vývoji hospodárstva alebo situácii na finančných trhoch (inflácia, úrokové miery, zamestnanosť atď.).

   

  Ukazovatele dôvery [confidence indicators]
  Ukazovatele vychádzajúce z prieskumov, ktoré poukazujú na náladu spotrebiteľov a podnikov a ich ochotu vynakladať prostriedky na spotrebu a investície. Zmeny ukazovateľov dôvery spotrebiteľov alebo investorov vo všeobecnosti predchádzajú zmenám reálnych údajov, t. j. údajov o skutočných výdavkoch a investíciách.

   

  Úroková sadzba [interest rate]
  Cena, ktorú dlžník za určité časové obdobie zaplatí veriteľovi za poskytnutie úveru (napr. cena hypotekárneho úveru za jeden rok). Úrok, ktorý sa platí v prípade úverov, sa zvyčajne vyjadruje v percentách za rok.

   

  Úzke peniaze [narrow money]
  Patria sem vysokolikvidné formy peňazí ako napríklad mince, bankovky a cestovné šeky, ako aj zostatky na bankových účtoch, ktoré sa dajú okamžite zmeniť na hotovosť alebo použiť na bezhotovostné platby. Táto kategória peňazí sa viac spája s peniazmi ako „prostriedkom výmeny“.

   

  Úverová inštitúcia [credit institution]
  Podnik, ktorého predmetom činnosti je prijímať vklady alebo iné splatné peňažné prostriedky od verejnosti a poskytovať úvery na vlastný účet. Medzi úverové inštitúcie patria banky a sporiteľne.

   

  Úvery rezidentom eurozóny [credit to euro area residents]
  Všeobecný ukazovateľ financovania hospodárstva zo strany rôznych finančných inštitúcií (najmä bánk). Patria sem pôžičky rezidentom eurozóny plus cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny v držbe bánk a iných finančných inštitúcií. Cenné papiere zahŕňajú akcie kótované na verejných trhoch a dlhové cenné papiere. Ako zdroj finančných prostriedkov sú cenné papiere alternatívou úverov a keďže niektoré úvery môžu byť sekuritizované, termín „úvery rezidentom eurozóny“ je  presnejším označením celkového objemu finančných prostriedkov poskytnutých danému hospodárstvu zo strany sektora peňažných a finančných inštitúcií (PFI) ako úzka definícia zahŕňajúca len pôžičky.

   

  Vládne nákupy [government purchases]
  Výdavky v súkromnom sektore uskutočnené vládou (na všetkých úrovniach), napríklad keď si určitý rezort najme firmu na výstavbu kancelárskych priestorov alebo na výstavbu ciest, či dokonca na dodávku kancelárskych potrieb.

   

  Volatilita [volatility]
  Relatívna miera pohybu ceny aktíva alebo ekonomického ukazovateľa počas jednotky času. Cena často obchodovaného aktíva môže byť počas dňa viac volatilná ako cena aktíva, s ktorým sa neobchoduje veľmi často. Zvýšenie volatility môže byť znakom finančného stresu.

   

  Výkonná rada ECB [Executive Board of the ECB]
  Jeden z rozhodovacích orgánov ECB. Jej členmi sú prezident a viceprezident ECB a ďalší štyria členovia. Všetkých členov vymenúvajú lídri krajín eurozóny.

   

  Výhľad hospodárskeho vývoja [economic outlook]
  Očakávania vývoja hospodárstva v nasledujúcom štvrťroku, roku alebo inom časovom období. V prípade zlepšenia výhľadu hospodárskeho vývoja môžu byť domácnosti a podniky ochotnejšie vynakladať prostriedky na spotrebu a investície.

   

  Výmenný kurz [exchange rate]
  Kurz, v ktorom je možná výmena jednej meny za druhú.

   

  Výnos [yield]
  Príjem z investície. Výnosová krivka zobrazuje úrovne úrokových sadzieb v rôznych splatnostiach (napr. jeden mesiac, tri mesiace, šesť až dvanásť mesiacov atď.).

   

  Výnosová krivka [yield curve]
  Krivka, ktorá v konkrétnom čase znázorňuje vzťah medzi úrokovou mierou alebo výnosom a dobou splatnosti dlhových cenných papierov s rovnakým úverovým rizikom, ale s rôznymi splatnosťami. Sklon výnosovej krivky možno vyjadriť vo forme rozdielu medzi úrokovými mierami dvoch vybraných splatností. 

   

  Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti:

  Tento slovník má slúžiť ako pomôcka pre účastníkov súťaže pre študentov Generation Euro. Čerpá z viacerých zdrojov vrátane slovníkov a ekonomických textov. Slovník nemusí nevyhnutne vyjadrovať názory ECB.

  Prípadné pripomienky a návrhy môžete posielať e-mailom na adresu: generationeuro@ecb.europa.eu

  Základňa na výpočet povinných minimálnych rezerv [reserve base]
  Súčet stanovených položiek súvahy (predovšetkým pasív), ktorý je základom na výpočet povinných minimálnych rezerv úverovej inštitúcie.

   

  Základné úrokové sadzby ECB [key ECB interest rates]
  Úrokové sadzby, ktoré vyjadrujú nastavenie menovej politiky ECB a ktoré stanovuje Rada guvernérov. Patria sem nasledujúce úrokové sadzby: úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie (pevná úroková sadzba v tendroch s pevnou sadzbou a minimálna akceptovateľná sadzba v tendroch s variabilnou sadzbou), úroková sadzba pre jednodňové refinančné operácie a úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné operácie.

   

  Zmluva o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) [Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)]
  Po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 bola Zmluva o založení Európskeho spoločenstva premenovaná na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, ktorá sa označuje ako Rímska zmluva (podpísaná v Ríme dňa 25. marca 1957), nadobudla účinnosť 1. januára 1958 a na jej základe bolo založené Európske hospodárske spoločenstvo. Zmluva o založení Európskeho spoločenstva bola následne zmenená a doplnená Zmluvou o Európskej únii (často označovanou ako Maastrichtská zmluva), ktorá bola podpísaná vo februári 1992 a účinnosť nadobudla 1. novembra 1993, na základe čoho vznikla EÚ. Obe zmluvy zakladajúce Európske spoločenstvo a Zmluva o Európskej únii boli zmenené a doplnené Amsterdamskou zmluvou, ktorá bola podpísaná 2. októbra 1997 v Amsterdame a účinnosť nadobudla 1. mája 1999, Zmluvou z Nice, ktorá bola podpísaná 26. februára 2001 a účinnosť nadobudla 1. februára 2003, a napokon Lisabonskou zmluvou.

   

  Zmluvná strana [counterparty]
  Je druhou stranou finančnej transakcie (napríklad akejkoľvek transakcie s centrálnou bankou).

   

  Zodpovednosť [accountability]
  Právna a politická povinnosť nezávislej inštitúcie riadne objasňovať a zdôvodňovať svoje rozhodnutia občanom a ich zvoleným zástupcom, v dôsledku čoho je inštitúcia zodpovedná za plnenie svojich cieľov. ECB sa zodpovedá občanom Európy a formálnejšie Európskemu parlamentu.

   

  Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti:

  Tento slovník má slúžiť ako pomôcka pre účastníkov súťaže pre študentov Generation Euro. Čerpá z viacerých zdrojov vrátane slovníkov a ekonomických textov. Slovník nemusí nevyhnutne vyjadrovať názory ECB.

  Prípadné pripomienky a návrhy môžete posielať e-mailom na adresu: generationeuro@ecb.europa.eu

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

Nájdete nás na Facebooku