VEELGESTELDE VRAGEN

Wanneer hebben de drie wedstrijdronden plaats?

De data zijn:

 • 1ste ronde – online quiz: 1 oktober - 4 november 2018
 • 2de ronde – Beslis en leg uit: limietdatum 8 februari 2019
 • 3de ronde – actualiteitsvraag: 14 maart 2019
 • Europese slotceremonie met prijsuitreiking in de ECB: 6 en 7 mei 2019

Dit tijdschema kan worden gewijzigd.

Hoe schrijf ik mij in voor de wedstrijd?

Vul dit formulier in.

Wat als ik wil deelnemen, maar mijn leraar niet?

Jammer genoeg is deelname van een leeraar vereist.

Waar kan ik aanvullende informatie vinden over de diverse ronden van de wedstrijd?

De meeste informatie die je nodig hebt, zou op de site van de wedstrijd moeten vinden, maar ook de websites van de ECB en de NBB bevatten nuttige informatie.

Hoeveel vragen moeten correct beantwoord worden om naar de tweede ronde te mogen overgaan?

De 20 beste teams van de quiz - met een minimumscore van 70% - worden voor de tweede ronde geselecteerd.

Hoe kunnen we ons op de quiz voorbereiden?

Het verdient aanbeveling meermals te oefenen met de proefversie van de quiz vooraleer je voor de wedstrijd in te schrijven en aan de quiz deel te nemen.
Om de proefversie van de quiz op deze website te openen, klik je : 1) op ‘Quiz’ of ‘Probeer de quiz’ als de wedstrijd aan de gang is; of 2) op ‘Speel de Proefversie van de quiz’ als de wedstrijd afgelopen is. De proefversie van de quiz kan te allen tijde worden beantwoord, zelfs als de eerste ronde en/of de wedstrijd nog aan de gang zijn/is.

De teams die de ‘reële’ quiz beantwoorden, kunnen overigens op elk ogenblik stoppen om iets op te zoeken. Ten slotte kan je met een bepaald e-mailadres één keer meespelen, maar kan je met een ander adres je score eventueel nog verbeteren …

Hoe weet ik of ik geslaagd ben voor de quiz ?

Na de quiz ontvangen de teams die voor de tweede ronde in aanmerking komen, een uitnodiging per e-mail.

Zou U kunnen uitleggen welke tests de leerlingen moeten afleggen in de tweede en de derde ronde?

 

De tweede ronde heet ‘Beslis en leg uit’.
Wat verwachten we van jullie?

Om te beginnen, leggen jullie in jullie eigen woorden uit wat het monetair beleid behelst en waartoe het dient. Leg het uit zoals jullie het aan familie of vrienden zouden uitleggen.

Vervolgens nemen jullie een beslissing alsof jullie de Raad van Bestuur van de ECB zijn. Wat zouden jullie beslissen, mochten jullie op de dag van jullie antwoord deel uitmaken van die Raad? Beslis aangaande de beleidsrentes van de ECB en stel, indien jullie zulks nuttig achten, niet-conventionele beleidsmaatregelen voor.

Onderbouw die beslissingen met belangrijke macro-economische gegevens waarvan jullie voorbeelden vinden in de ‘inleidende verklaringen’ bij de persconferenties van de Raad van Bestuur die plaatshebben na de monetairbeleidsvergaderingen. Aangezien het jullie redenering is die wordt beoordeeld, is het niet nodig alle mogelijke cijfers te verzamelen, wel enkele belangrijke indicatoren.

Nauwkeuriger informatie zal jullie te gepasten tijde worden toegestuurd. Wat de inhoud betreft, willen wij in ieder geval van jullie vernemen:  

-      Wat het monetair beleid is.
-      Waartoe dat beleid dient.
-      Indien wij de Raad van Bestuur waren, zouden we deze beslissing nemen.
-      Dit is de reden waarom we deze beslissing zouden nemen.

Wees vooral creatief … En zeker ook kritisch: door redetwisten komt men tot de waarheid!

De derde ronde is de finale.
Wordt jullie team geselecteerd voor de derde ronde, dan krijgen jullie onmiddellijk een actualiteitsvraag in verband met het monetair beleid. Een voorbeeld: ‘Denken jullie dat het stimulerend beleid van de Europese Centrale Bank efficiënt is? Via welke kanalen beïnvloedt dat beleid de economie?’

De teams in kwestie komen die antwoorden toelichten in de Nationale Bank voor een jury die samengesteld is uit monetairbeleidsdeskundigen, mensen uit de onderwijswereld en journalisten.

Jullie mogen daarbij kiezen op welke manier jullie de actualiteitsvraag beantwoorden…creativiteit wordt daarbij aangemoedigd …

Jullie krijgen 20 minuten om de actualiteitsvraag te beantwoorden en de jury beschikt over 15 minuten om vragen te stellen bij die antwoorden en bij de voorstellen die jullie in de tweede ronde hadden ingediend (‘Beslis en leg uit’).

Mogen we andere klasgenoten vragen om ons te helpen met deze wedstrijdrondes?

Het is aan jullie leeraar om daarover te beslissen. Een open discussie met andere klasgenoten over de rentebepaling en over de beslissing die zij daarover zouden nemen, kan uiteraard steeds nuttig zijn.

Hoe moeten de vragen tijdens de tweede ronde worden beantwoord?

DJullie zijn daar redelijk vrij in. De instructies zullen jullie te gepasten tijde worden toegestuurd.
Wees vooral creatief  … En zeker ook kritisch: door redetwisten komt men tot de waarheid!

In welke vorm moet de actualiteitsvraag tijdens de finale worden beantwoord? 

Jullie zijn daar volledig vrij in, en creativiteit wordt aangemoedigd…

Jullie krijgen 20 minuten om de actualiteitsvraag te beantwoorden en de jury beschikt over 15 minuten om vragen te stellen bij die antwoorden en bij de voorstellen die jullie tijdens de tweede ronde hadden ingediend (‘Beslis en leg uit’). Ieder lid van het team (behalve de leerkracht) moet in gelijke mate betrokken zijn bij de presentatie en de antwoorden aan de jury.

Wat is de bedoeling van de vraag-en-antwoord-sessie na de presentatie?

De vraag- en antwoordsessie is even belangrijk als de presentatie zelf. De jury toetst het inzicht en de kennis van de teams met betrekking tot het monetair beleid en beoordeelt de wijze waarop het team zijn beslissing rechtvaardigt alsook de antwoorden op de actualiteitsvraag.

Wie beoordeelt de antwoorden op ronde 2 'Beslis en leg uit'?

De jury die jullie antwoorden tijdens de tweede ronde moet beoordelen, zal samengesteld zijn uit deskundige van de Nationale bank die gespecialiseerd zijn in monetair beleid en communicatie, alsook uit vertegenwoordigers van het onderwijs en de economische pers.

Wie beoordeelt de resultaten van de derde ronde ?

De jury die jullie resultaten tijdens de finale beoordeelt, zal samengesteld zijn uit deskundigen van de Nationale Bank die gespecialiseerd zijn in monetair beleid en communicatie, alsook uit vertegenwoordigers van het onderwijs en de economische pers.

Kent de jury de naam van onze school op het ogenblik dat ze ons voorstel tijdens de tweede ronde beoordeelt?

Neen. De antwoorden worden geanonimiseerd.

Kent de jury de naam van onze school op het ogenblik dat ze de presentatie beoordeelt?

Op dat ogenblik zal de jury effectief jullie naam en die van jullie school kennen. Ze zal echter uitsluitend beoordelen op basis van de hieronder vermelde beoordelingscriteria.

Wat zijn de beoordelingscriteria voor de tweede ronde 'Beslis en leg uit'?

De jury zal de tijdens de tweede ronde ingediende voorstellen beoordelen op basis van de volgende criteria :

 • de redenering op basis waarvan de deelnemers hun beslissing staven;
 • de helderheid van de uitleg (zo weinig mogelijk jargon!) ;
 • de creativiteit van de presentatie.

Op grond van welke beoordelingscriteria wordt (worden) het (de) winnende team(s) tijdens de eindronde gekozen?

De jury zal de antwoorden tijdens de derde ronde van de wedstrijd (‘Actualiteitsvraag’) beoordelen op basis van de volgende criteria :

 • de kwaliteit van de redenering waarop hun antwoorden berusten;
 • de helderheid van de uitleg;
 • de inbreng van elk van de teamleden;
 • de kwaliteit en de creativiteit van de mondelinge presentatie.

Waar vindt de presentatieronde plaats?

In de Nationale Bank te Brussel. De kosten van het treinvervoer worden terugbetaald.

Moeten we voorde derde ronde ons eigen materiaal meebrengen (computer, projector, enz.)?

Neen. Kiezen jullie voor een visueel medium of voor een geluidsdrager, dan is het voldoende die mee te brengen op, bijvoorbeeld, een USB-sleutel. Stuur die sleutel veiligheidshalve enigszins vooraf op via e-mail of een overdrachtsplatform. Vraag de contactpersoon bij de NBB ook steeds of de dragers en programma’s compatibel zijn. 

Wordt ons voorstel voor de tweede ronde teruggestuurd met correcties of feedback?

Neen, het blijft bewaard in de Nationale Bank.

Hoe verloopt de Europese prijsuitreiking?

De winnende teams die hebben deelgenomen aan de door de NCB’s georganiseerde wedstrijden zullen worden uitgenodigd op een tweedaags evenement in de ECB te Frankfurt. Tijdens dat evenement zal de President van de ECB certificaten uitreiken aan de winnaars. Er zijn ook meer ludieke activiteiten gepland zodat jullie kennis kunnen maken met de teams van de andere landen.

Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zoals je naam, de naam van je school en je e-mailadres worden uitsluitend gebruikt in het kader van de wedstrijd. Tijdens de tweede ronde worden ze niet aan de jury meegedeeld. De persoonsgegevens van de wedstrijddeelnemers worden behandeld overeenkomstig de privacyverklaring.

Wat moeten we doen als ons team zich uit de wedstrijd moet terugtrekken?

Jullie kunnen jullie op elk moment terugtrekken zonder verdere stappen te ondernemen. Wordt jullie team echter uitgenodigd voor de tweede en de derde ronde en hebben jullie die uitnodiging aanvaard, dan moet jullie teamleider de contactpersoon bij de NBB zo snel mogelijk op de hoogte brengen. De NBB kan dan besluiten een ander team alsnog uit te nodigen.

Ik heb een vraag die hier niet wordt behandeld. Waar kan ik terecht?

Stel je vraag aan de contactpersoon bij de NBB.

SPEEL DE

PROEFVERSIE

VAN DE QUIZ!

SPEEL DE

PROEFVERSIE

VAN DE QUIZ!

SPEEL DE

PROEFVERSIE

VAN DE QUIZ!

MATERIALEN