Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Právny rámec ochrany údajov vzťahujúci sa na ECB

Všetky osobné údaje poskytnuté účastníkmi sa spracúvajú v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov, predovšetkým v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov, vykonávacím nariadením ECB/2007/1 a neskoršími právnymi predpismi, ktorými sa tieto právne nástroje menia alebo nahrádzajú.

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame:

  • informácie, ktoré účastníci uvedú v registračnom formulári, napr. meno, priezvisko, názov školy, adresu školy, e-mailové adresy vedúceho tímu a učiteľa, ako aj mená max. štyroch členov tímu,
  • fotografie a videá s účastníkmi vyhotovené počas súťaže.

Kto zodpovedá za spracovanie vašich osobných údajov?

ECB je správcom údajov a generálne riaditeľstvo ECB pre komunikáciu zodpovedá za spracovanie osobných údajov uvedených v registračnom formulári. Internetovú stránku súťaže Generácia €uro spravuje spoločnosť Havas Worldwide Düsseldorf GmbH (v minulosti Euro RSCG GmbH), ktorá na základe pokynov a v mene ECB spracúva údaje získané prostredníctvom stránky.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Prístup k vašim údajom majú tímy generálneho riaditeľstva ECB pre komunikáciu, ktoré zodpovedajú za riadenie súťaže, ako aj externí poskytovatelia zapojení do organizácie súťaže, napr. hotely a spoločenské agentúry.

 

Osobné údaje získané prostredníctvom stránky súťaže Generácia €uro tiež môžu byť poskytnuté národným centrálnym bankám krajín eurozóny na účely organizácie súťaže na národnej úrovni. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto centrálnym bankám: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, Bank of Greece, Banco de España, Eesti Pank, Banque de France, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Banque centrale du Luxembourg, Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal, Banka Slovenije, Národnej banke Slovenska a Suomen Pankki – Finlands Bank. Akýkoľvek ďalší spôsob spracovania osobných údajov národnými centrálnymi bankami podlieha zárukám stanoveným vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov.

 

Prečo spracúvame vaše osobné údaje a na akom právnom základe?

Študenti, ktorí sa chcú zapojiť do súťaže, musia mať viac ako 16 rokov a musia vyplniť registračný formulár, ktorý sa nachádza na internetovej stránke súťaže Generácia €uro. Údaje všetkých účastníkov sa uložia v databáze. Všetky osobné údaje sa zhromažďujú a spracúvajú na účely riadenia súťaže, prístupu k informáciám týkajúcim sa súťaže, určenia poradia účastníkov, udelenia cien, kontaktovania účastníkov a poskytovania relevantných informácií účastníkom. Uvedením svojich osobných údajov účastníci vyjadrujú súhlas s tým, že názov víťazného tímu a mená jeho členov budú zverejnené na internetovej stránke ECB a/alebo príslušnej národnej centrálnej banky, resp. oznámené na verejných podujatiach. Zároveň je pravdepodobné, že na odovzdávaní cien na národnej úrovni a počas záverečného odovzdávania cien budú vyhotovené fotografie a krátke videozáznamy víťazných tímov, ktoré môžu byť zverejnené na internetových stránkach ECB a/alebo národných centrálnych bánk, iných inštitúcií EÚ, nominovaných partnerov ECB, ako aj na stránkach sociálnych sietí ako napr. Facebook, Twitter a Linkedin.

 

Poskytnutím požadovaných osobných údajov účastníci vyjadrujú svoj súhlas s ich spracovaním, ktorý však môžu kedykoľvek odvolať, ak sa obrátia na generálne riaditeľstvo ECB pre komunikáciu (generationeuro@ecb.europa.eu). Odvolanie súhlasu vedie k zastaveniu budúceho spracovania údajov, avšak bez vplyvu na právoplatnosť ich predchádzajúceho spracovania.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje (napr. meno, priezvisko, názov školy, adresu školy, e-mailové adresy vedúceho tímu a učiteľa) poskytnuté počas registrácie na internetovej stránke súťaže Generácia €uro alebo uvedené v e-maile odoslanom na adresu

generationeuro@ecb.europa.eu

ECB uchováva tri (3) roky, počínajúc dňom poskytnutia osobných údajov.

Osobné údaje ako fotografie a videozáznamy vyhotovené počas súťaže ECB uchováva päť (5) rokov, počínajúc dňom získania osobných údajov vrátane portrétov, fotografií a videozáznamov.

Doba uchovávania osobných údajov na sociálnych médiách týkajúcich sa súťaže je uvedená vo vyhláseniach o ochrane osobných údajov príslušných médií.

 

Vaše práva

Ako poskytovatelia údajov máte právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu, obmedzenie ich spracovania a, za určitých podmienok, na ich vymazanie. V závislosti od špecifík konkrétnej operácie spracovania údajov môžete mať i právo na prenos údajov a právo namietať proti ich spracovaniu.

V prípade záujmu o uplatnenie svojich práv sa obráťte na generálne riaditeľstvo ECB pre komunikáciu (generationeuro@ecb.europa.eu).

S otázkami týkajúcimi sa osobných údajov sa môžete obrátiť na referenta ECB pre ochranu osobných údajov (dpo@ecb.europa.eu).

V súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov máte zároveň právo sa kedykoľvek obrátiť na Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

 

Používanie cookies

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré webový server posiela do prehliadača na vašom počítači a ukladá na váš pevný disk. Prehliadač pri budúcej návšteve rovnakej internetovej stránky informuje príslušný server. Pomocou cookies ukladáme preferencie používateľov a získavame súhrnné informácie o používaní našej internetovej stránky. Servery automaticky zaznamenávajú údaje, ktoré pri návšteve internetovej stránky posiela váš prehliadač. Súčasťou týchto záznamov môžu byť napríklad údaje o dátume a čase vašej návštevy, vašej IP adrese, type, jazyku a veľkosti okna vášho prehliadača, ako aj prípadné súbory cookies, ktoré identifikujú váš prehliadač. Informácie, ktoré ECB získava prostredníctvom internetovej stránky súťaže Generácia €uro (vrátane informácií získavaných prostredníctvom služby Google Analytics), sa používajú len na zostavovanie súhrnných štatistík o používaní tejto internetovej stránky.

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

MATERIÁLY

Nájdete nás na Facebooku