Gegevensbeschermingsbeleid

PRIVACYVERKLARING VOOR DE WEBSITE VAN GENERATION €URO

Alle persoonsgegevens die de deelnemers verstrekken, zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Europese en Portugese wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en met de daaropvolgende wetgeving ter uitvoering van die rechtsinstrumenten.

Een dergelijke informatieplicht verklaart waarom uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, wat het doel ervan is en hoe u uw rechten kunt uitoefenen overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

De Banco de Portugal is de gegevensbeheerder en is verantwoordelijk voor de verwerking van de via het inschrijvingsformulier verstrekte persoonsgegevens.

 

Doel – Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Wie wenst deel te nemen aan de wedstrijd, dient ouder te zijn dan 16 jaar en moet het inschrijvingsformulier op de website van Generation €uro invullen (www.generationeuro.eu). Alle gegevens van de deelnemers worden in een databank opgenomen. Alle persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om de wedstrijd in goede banen te leiden, informatie te verschaffen over de wedstrijd, de deelnemers te rangschikken, de prijzen uit te reiken, en met de deelnemers contact te leggen en hun relevante inlichtingen te verstrekken.

Door hun persoonsgegevens in te vullen, stemmen de deelnemers in met de publicatie van de naam van het winnende team en de namen van de teamleden op de websites van de ECB en/of de nationale centrale banken en/of met de bekendmaking ervan tijdens openbare evenementen.

Waarschijnlijk zullen er van de winnende teams ook foto’s worden genomen en video-opnames worden gemaakt tijdens de nationale prijsuitreikingen en de afsluitende prijsuitreiking, en zullen deze door de ECB en/of de nationale centrale banken worden gepubliceerd op hun website, en/of door andere EU-instellingen en/of partners van de ECB, alsook op sociale media zoals Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn.

Door de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken, stemmen de deelnemers in met de verwerking ervan. De deelnemers kunnen hun instemming te allen tijde herroepen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de Banco de Portugal (dpo@bportugal.pt). De toekomstige verwerking van hun persoonsgegevens zal worden stopgezet zodra ze hun instemming hebben herroepen, maar de voorafgaande verwerking blijft rechtmatig.

 

Rechtmatigheid en legitimiteit van de verwerking van persoonsgegevens

De rechtmatigheid van die gegevensverwerking wordt opgelegd krachtens artikelen 6, (1)(a) en 7 van de algemene verordening gegevensbescherming (General Data Protection Regulation).

 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken:

  • De informatie die de deelnemers verstrekken via het inschrijvingsformulier, zoals voor- en achternaam, naam en adres van de school, e-mailadressen en geboortedatums van de leerlingen;
  • de tijdens de wedstrijd gemaakte foto’s en video’s van de deelnemers.

Wie zal de persoonsgegevens ontvangen?

De persoonsgegevens worden ontvangen door de Banco de Portugal, de entiteit die belast is met het beheer van de wedstrijd, alsook door externe dienstverleners die bij de organisatie van de Generation €uro-wedstrijd betrokken zijn.

De via de website van Generation €uro verzamelde persoonsgegevens worden ook bezorgd aan de Europese Centrale Bank en aan de nationale centrale banken van het eurogebied om hen in staat te stellen, waar nodig, de wedstrijd in eigen land te begeleiden. De persoonsgegevens mogen worden bekendgemaakt aan de volgende centrale banken: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, Bank of Greece, Banco de España, Eesti Pank, Banque de France, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Banque centrale du Luxembourg, Bank Centrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banka Slovenije, Národná banka Slovenska en Suomen Pankki – Finlands Bank. De verwerking, in het kader van de wedstrijd, van persoonsgegevens door de nationale centrale banken is onderworpen aan de waarborgen die de algemene verordening gegevensbescherming verleent.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

De bij het inschrijven op de website van Generation €uro verstrekte persoonsgegevens worden door de Banco de Portugal gedurende drie (3) jaar bewaard, vanaf de dag waarop ze worden ingevoerd.

Persoonsgegevens zoals tijdens de wedstrijd gemaakte foto’s en video’s, worden door de Banco de Portugal gedurende drie (3) jaar bewaard, vanaf de dag waarop de persoonsgegevens (met inbegrip van portretten, foto’s of video’s) worden verkregen.

Op sociale media worden persoonsgegevens met betrekking tot de wedstrijd zo lang bewaard als de socialemediakanalen in hun privacyverklaringen vermelden.

 

Rechten van de deelnemers

De deelnemers beschikken over toegang tot hun persoonsgegevens en over het recht ze te corrigeren, de verwerking ervan te beperken en te vragen om gegevens te wissen. Afhankelijk van de specifieke kenmerken van de gegevensverwerking, hebben de deelnemers mogelijk ook het recht gegevens te laten overdragen en bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens.

De deelnemers kunnen hun rechten uitoefenen of verduidelijkingen over hun persoonsgegevens vragen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de Banco de Portugal: dpo@bportugal.pt.

De deelnemers hebben het recht in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens een beroep te doen op de Portugese gegevensbeschermingsautoriteit (CNPD), als toezichthoudende autoriteit, via https://www.cnpd.pt.

 

BELEID INZAKE HET GEBRUIK VAN COOKIES VOOR DE WEBSITE VAN GENERATION €URO

 

Dit beleid inzake het gebruik van cookies maakt integraal deel uit van het gegevensbeschermingsbeleid van de www.generationeuro.eu website.

 

Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestand dat informatie bevat en dat op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen wanneer deze een website opent.

Het hoofddoel bestaat erin de gebruiker te herkennen wanneer deze de website opent, en de kwaliteit van de website te verbeteren, zodat deze makkelijker en eenvoudiger te gebruiken is.

Cookies zijn van essentieel belang voor de werking van het internet; ze beschadigen je computer niet en wanneer ze in de instellingen van de browser zijn ingeschakeld, helpen ze mogelijke fouten op de website vast te stellen en op te lossen.

 

Maakt de website www.generationeuro.eu gebruik van cookies?

Functionele cookies, die niet kunnen worden uitgeschakeld, worden gehanteerd om beter te browsen, het gebruikersprofiel te openen en toegang te krijgen tot andere elementen in beveiligde gebieden op de website.

 

De website maakt gebruik van analytische cookies, meer bepaald via Google Analytics, om informatie te verkrijgen over de wijze waarop bezoekers websites gebruiken. Dergelijke cookies verzamelen geaggregeerde informatie die een overzicht geeft van de manieren waarop de website wordt gebruikt.

In de onderstaande tabel worden de gehanteerde types cookies en het doel ervan weergegeven:[1]

 

Cookie tabel

 

De Banco de Portugal verbindt zich ertoe enkel cookies te plaatsen voor de bovengenoemde doeleinden. Ze heeft echter geen controle over het gebruik dat Google, de entiteit die belast is met analytische cookies, ervan maakt.

 

Hoe kunt u cookies inschakelen/uitschakelen?

De tool instellingen controleert enkel de analytische cookies die een voorafgaande toestemming voor het gebruik ervan vereisen. Functionele cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

De meeste browsers stellen de gebruiker in staat de op de computer geplaatste cookies te beheren alsook ze onmiddellijk te verwijderen indien hij de lokale opslag van cookies wenst uit te schakelen. 

 

Instellingen van de browser

In overeenstemming met de huidige wetgeving, wordt aan de gebruiker meegedeeld hoe hij de browser kan instellen om de privacy en veiligheid in verband met cookies te beheren en te vrijwaren, via links naar de officiële websites van de voornaamste browsers, zodat hij kan beslissen om al dan niet het gebruik van cookies te aanvaarden.

U kunt derhalve cookies blokkeren aan de hand van de opties in de instellingen van de browser.

De cookie-instellingen kunnen ook worden veranderd in de instellingen van uw browser.

 

Nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de Banco de Portugal op het adres dpo@bportugal.pt.

 

 

[1] Bron van informatie over cookies: https://cookiedatabase.org/