Politika ochrany údajov

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA INTERNETOVEJ STRÁNKE GENERÁCIA €URO

 

Všetky osobné údaje poskytnuté účastníkmi sa spracúvajú v súlade s európskymi a portugalskými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, konkrétne s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a s ďalšími právnymi predpismi, ktorými sa vykonávajú tieto právne akty.

V rámci informačnej povinnosti vyplývajúcej z týchto právnych predpisov vám poskytujeme bližšie informácie o tom, prečo dochádza k zberu a spracovaniu vašich osobných údajov, aký je ich účel a ako si môžete uplatniť svoje práva v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

 

Kto zodpovedá za spracúvanie osobných údajov?

Prevádzkovateľom údajov, ktorý zodpovedá za spracúvanie osobných údajov uvedených v registračnom formulári, je Banco de Portugal.

 

Účel – Prečo spracúvame osobné údaje?

Všetci, ktorí sa chcú zúčastniť súťaže, musia byť starší ako 16 rokov a musia vyplniť registračný formulár na internetovej stránke Generácia €uro (www.generationeuro.eu). Údaje všetkých účastníkov sa vkladajú do databázy. Všetky osobné údaje sa zbierajú a spracúvajú na účely riadenia súťaže, sprístupnenia informácií o súťaži, zostavovania poradia účastníkov, udeľovania cien, ako aj na účely kontaktovania a informovania účastníkov.

Uvedením osobných údajov účastníci udeľujú súhlas na zverejnenie názvu víťazného tímu a mien jeho členov na internetovej stránke ECB a/alebo internetových stránkach národných centrálnych bánk a/alebo s vyhlásením týchto mien na verejných podujatiach.

Je pravdepodobné, že počas udeľovania národných ocenení a počas slávnostného odovzdávania finálnych ocenení sa budú vyhotovovať aj fotografie a krátke videá víťazných tímov, ktoré zverejnia na svojich internetových stránkach ECB a/alebo národné centrálne banky, prípadne aj iné inštitúcie EÚ, partneri ECB, a zverejnia sa tiež na sociálnych sieťach ako Instagram, Facebook, Twitter a LinkedIn.

Poskytnutím požadovaných osobných údajov účastníci dávajú súhlas na ich spracúvanie. Účastníci môžu svoj súhlas kedykoľvek odvolať, pričom musia kontaktovať zodpovednú osobu Banco de Portugal (dpo@bportugal.pt). Po odvolaní súhlasu sa ich osobné údaje nebudú ďalej spracúvať, odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť predchádzajúceho spracúvania údajov.

 

Zákonnosť a oprávnenosť spracúvania osobných údajov

Zákonnosť spracúvania údajov vyplýva z článku 6 ods. 1 písm. a) a z článku 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

 

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame:

  • informácie, ktoré uvádzajú účastníci v registračnom formulári, ako meno, priezvisko, názov školy, adresa školy, e-mailová adresa a dátum narodenia študentov,
  • fotografie a videá účastníkov vyhotovené počas súťaže.

 

Kto dostáva osobné údaje?

Osobné údaje dostane Banco de Portugal ako subjekt zodpovedný za riadenie súťaže a externí poskytovatelia služieb, ktorí sa podieľajú na organizovaní súťaže Generácia €uro.

Osobné údaje zozbierané na internetovej stránke Generácia €uro sa poskytnú tiež Európskej centrálnej banke a národným centrálnym bankám eurozóny, aby mohli podľa potreby riadiť súťaž na národnej úrovni. Centrálne banky, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté, sú: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, Bank of Greece, Banco de España, Eesti Pank, Banque de France, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Banque centrale du Luxembourg, Bank Centrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banka Slovenije, Národná banka Slovenska a Suomen Pankki – Finlands Bank. Na spracúvanie osobných údajov týmito národnými centrálnymi bankami v rámci súťaže sa vzťahujú záruky uvedené vo všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR).

 

Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Osobné údaje poskytnuté pri registrácii na internetovej stránke Generácia €uro uchováva Banco de Portugal tri (3) roky odo dňa, v ktorom boli údaje poskytnuté.

Osobné údaje ako fotografie a videá vyhotovené počas súťaže bude Banco de Portugal uchovávať tiež tri (3) roky odo dňa, v ktorom boli tieto osobné údaje (vrátane portrétov, fotografii alebo videí) získané.

Osobné údaje súvisiace so súťažou zverejnené na sociálnych sieťach sa uchovávajú počas obdobia uvedeného vo vyhláseniach týchto sietí o ochrane osobných údajov.

 

Práva účastníkov

Účastníci majú právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu, právo obmedziť ich spracúvanie a požiadať o ich vymazanie. V závislosti od osobitostí procesu spracúvania údajov môžu mať účastníci tiež právo na prenosnosť údajov a právo namietať ich spracúvanie.

Účastníci môžu svoje práva uplatňovať alebo žiadať vysvetlenie v súvislosti so svojimi osobnými údajmi prostredníctvom zodpovednej osoby Banco de Portugal: dpo@bportugal.pt.

Účastníci majú v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Portugalska (CNDP) ako príslušný kontrolný orgán, a to prostredníctvom internetovej stránky https://www.cnpd.pt.

 

ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES NA INTERNETOVEJ STRÁNKE GENERÁCIA €URO

Tieto zásady používania cookies tvoria neoddeliteľnú súčasť zásad ochrany údajov na internetovej stránke www.generationeuro.eu.

 

Čo sú cookies?

Cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú informácie a pri návšteve internetovej stránky sa ukladajú do zariadenia používateľa.

Ich hlavným účelom je rozpoznať používateľa pri návšteve internetovej stránky a zvýšiť jej kvalitu, čím sa zjednoduší jej používanie.

Cookies sú mimoriadne dôležité pre fungovanie internetu; nepoškodzujú vaše zariadenie a po ich povolení v nastaveniach prehliadača pomáhajú identifikovať a riešiť možné chyby na internetovej stránke.

 

Používa internetová stránka www.generationeuro.eu cookies?

Funkčné cookies, ktoré nie je možné zakázať, sa používajú na zlepšenie používateľského zážitku pri prehliadaní internetovej stránky a na zabezpečenie lepšieho prístupu k profilu používateľa a ďalším zdrojom v zabezpečených častiach internetovej stránky.

Internetová stránka tiež používa analytické cookies služby Google Analytics na získavanie informácií o tom, ako používatelia internetovú stránku používajú. Tieto cookies zbierajú súhrnné informácie o spôsobe používania internetovej stránky.

Nasledujúca tabuľka obsahuje druhy používaných cookies a ich účel [1]

Data Protection Policy Cookies

[1] Zdroj informácií o cookies: https://cookiedatabase.org/

Ako povoliť/zakázať cookies?

Upraviť môžete iba nastavenia analytických cookies, na používanie ktorých je potrebný váš predchádzajúci súhlas. Funkčné cookies nie je možné zakázať.

Väčšina prehliadačov používateľovi umožňuje správu cookies uložených v jeho zariadení, ako aj ich okamžité odstránenie, ak sa používateľ rozhodne lokálne ukladanie cookies zakázať.

 

Nastavenie prehliadača

V súlade s platnými právnymi predpismi sa informácie, ako môže používateľ vykonať zmenu nastavení prehliadača týkajúcich sa súkromia a bezpečnosti používania cookies, poskytujú prostredníctvom odkazov na oficiálne internetové stránky najpoužívanejších prehliadačov; používateľ sa teda môže rozhodnúť, či bude s používaním cookies súhlasiť.

Cookies môžete zablokovať prostredníctvom volieb v nastaveniach prehliadača.

Nastavenia týkajúce sa cookies môžete tiež upraviť vo vašich nastaveniach prehliadača.

 

Máte otázky?

V prípade otázok môžete kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu Banco de Portugal na e-mailovej adrese dpo@bportugal.pt.

 

Zdroj informácií o cookies: https://cookiedatabase.org/