Často kladené otázky

Prvé kolo – online kvíz – od 2. októbra 2023 do 1. decembra 2023. Najlepšie tímy postúpia do ďalšieho kola súťaže.

Druhé kolo – zadanie – od 8. decembra 2023 do 9. februára 2024.

Tretie kolo - v týždni od 18. do 22. marca 2024 sa uskutoční prezentácia piatich finalistov v sídle NBS. NBS môže tretie kolo súťaže organizovať aj online formou.

*Upozorňujeme, že harmonogram sa môže zmeniť.

Je to jednoduché - registrácia prebieha na tejto stránke.

Najviac päť členov, plus jeden učiteľ. Minimálne by v tíme mali byť traja študenti.

Nie, účasť je bezplatná.

Študenti musia byť v čase registrácie do súťaže vo veku od 16 do 19 rokov.

Na vstup do súťaže je účasť učiteľa potrebná. Bez učiteľa sa teda, žiaľ, do súťaže zapojiť nemôžete.

Prípravu začnite skúšobným kvízom, ktorý si môžete vyskúšať, koľkokrát chcete.

Úspešné tímy dostanú po skončení kvízu e-mail s pozvánkou do druhého kola (zadanie).

Tímy, ktoré v kvíze dosiahnu skóre 95% a vyššie automaticky postúpia do 2. kola (zadanie).

Postupujúce tímy budeme o registrácii do ďalšieho kola informovať e-mailom. E-mailovú pozvánku na registráciu do 2. kola môžu získať aj tímy so skóre blížiacim sa 95% na základe rozhodnutia poroty súťaže. Ak počet kvalifikovaných tímov nedosiahne minimálny počet 20, pozvánku dostanú ďalšie tímy v poradí s najlepším skóre.

Zadanie sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Spravidla ide o spracovanie vopred zvolenej ekonomickej témy vo forme krátkeho videa, infografiky, písomnej eseje a pod. Cieľom zadania je priblížiť vybranú tému cieľovej skupine mladých ľudí (rovesníkov alebo mladších) bez ekonomického vzdelania. Tému zadania dostanú postupujúce tímy do 2. kola e-mailom.

Súťažné tímy si pri príprave projektu zvolia formát podľa vlastného výberu. Kreativita a originalita sú vítané, dôležitý je ale najmä obsah. Pri príprave projektu môžu študenti pracovať s infografikou, textami, animáciami, prezentáciami, videami a pod. Možné je využitie akýchkoľvek dostupných zdrojov (napr. internetové stránky ECB, NBS, sociálne médiá a pod.), potrebné je ale ich citovanie v projekte. Na projekte by mali spolupracovať všetci členovia tímu.

Pokiaľ má zvolený projekt textovú podobu (napr. esej, scenár, grafika), nemal by počet slov presiahnuť 2.000 (t.j. približne dve strany A4). Ak si zvolíte audio-vizuálnu podobu (napr. krátky videoklip, videoblog, rozhovor), dĺžka projektu by nemala presiahnuť 7 min. V každom prípade, zvoľte jazyk a formu tak, akoby ste tému vysvetľovali rovesníkom alebo mladšiemu súrodencovi (cca 15 rokov). Technická úroveň (napr. pri videách) sa neposudzuje.

Poslaním projektu súhlasíte so zverejnením v rámci komunikačných aktivít ECB alebo NBS bez nároku na autorské práva. V projekte sa vyhnite predstavovaniu členov tímu, či školy s ohľadom na anonymitu pri posudzovaní poroty, t.j. využívajte najmä názov tímu.

Úlohou tímov postupujúcich do tretieho kola súťaže bude prezentovať projekt odbornej porote NBS. Prezentácia sa uskutoční v priestoroch NBS. Cestovné a náklady na ubytovanie jednotlivých tímov a ich učiteľského sprievodu preplatí NBS.

Tímy budú prezentovať, resp. "obhajovať" svoj projekt pred odbornou porotou. Znamená to nielen prezentovať samotný projekt (napr. video, infopanel, prezentácia hlavných bodov eseje a pod.) ale aj akési „making of“, tzn. porotu bude zaujímať čo považujete vo vašom projekte za najdôležitejšie, aké zdroje ste využili, aká bola úloha jednotlivých členov v tíme a pod. Každý tím bude mať cca 10 min. na obhajobu svojho projektu a následne 10 minút na otázky poroty a odpovede tímu. K obhajobe projektu môžu byť použité rôzne pomôcky, ktoré tímy doručia najneskôr v deň konania finále (napr. postery, prezentácia v Powerpointe, a pod.).

Členovia tímu sa môžu radiť medzi sebou, ale nie s učiteľom. Do zodpovedania otázok by sa mali podľa možnosti zapájať všetci členovia tímu.

Po skončení všetkých prezentácií a zodpovedaní otázok porota vyberie víťazný tím. Rozhodnutie poroty bude oznámené v prítomnosti všetkých zúčastnených tímov. Všetci študenti, ktorí sa zúčastnili na prezentácii, získajú diplom a vecné ceny.

Podrobnejšie informácie o priebehu finálového dňa pošleme vybraným piatim finalistom e-mailom.

Porota je zložená z odborníkov NBS z oblasti menovej politiky, výskumu, ochrany spotrebiteľa a komunikácie.

Porota bude projekty hodnotiť najmä na základe nasledujúcich kritérií:

  • presnosť vyjadrovania a terminológia,
  • zrozumiteľnosť pre cieľovú skupinu,
  • kreativita.

Pri hodnotení finálových prezentácií bude porota zohľadňovať najmä tieto kritériá:

  • motivácia pre zvolenú stratégiu,
  • komunikačné schopnosti,
  • reakcia na otázky,
  • dodržanie časového limitu a zapájanie členov tímu.

Podrobnejšie informácie o priebehu finálového dňa a prípadnej aktualizácii hodnotiacich kritérií pošleme vybraným piatim finalistom vopred e-mailom.

Nie. Zadania budú pred hodnotením anonymizované a každý tím bude hodnotený podľa rovnakých kritérií. Do projektov neuvádzajte konkrétne mená, názov školy a pod., len názov vášho tímu.

Počas prvého a druhého kola (kvíz a zadanie) je možné zo súťaže odstúpiť kedykoľvek a bez ohlásenia. No ak už bol váš tím vybratý a pozvaný do záverečného kola (prezentácia) a toto pozvanie ste prijali, vedúci vášho tímu by mal čím skôr informovať kontaktnú osobu vo vašej národnej centrálnej banke. Príslušná národná centrálna banka tak môže do záverečného kola pozvať iný tím.

Osobné údaje účastníkov súťaže sa budú spracúvať v súlade s vyhlásenim o ochrane osobných údajov.

Obráťte sa na svoju kontaktnú osobu v príslušnej národnej centrálnej banke. Viď sekcia Kontakt.