Politika ochrany údajov

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA INTERNETOVEJ STRÁNKE GENERÁCIA €URO

 

Všetky osobné údaje poskytnuté účastníkmi sa spracúvajú v súlade s európskymi a portugalskými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, konkrétne s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a s ďalšími právnymi predpismi, ktorými sa vykonávajú tieto právne akty (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR).

V rámci informačnej povinnosti vyplývajúcej z týchto právnych predpisov vám poskytujeme bližšie informácie o tom, prečo dochádza k zberu a spracovaniu vašich osobných údajov, aký je ich účel a ako si môžete uplatniť svoje práva v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

 

I. Prevádzkovateľ osobných údajov

Za spracúvanie osobných údajov uvedených v registračnom formulári a údajov spracúvaných na účely súťaže Generácia €uro (www.generationeuro.eu) zodpovedajú spoločne Banco de Portugal a ostatné banky Eurosystému, konkrétne:

i)             Európska centrálna banka,

ii)            Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belgicko),

iii)           Deutsche Bundesbank (Nemecko),

iv)           Central Bank of Ireland (Írsko),

v)            Banco de España (Španielsko),

vi)           Banque de France (Francúzsko),

vii)          Banca d’Italia (Taliansko),

viii)         Banque centrale du Luxembourg (Luxembursko),

ix)           Oesterreichische Nationalbank (Rakúsko),

x)            Banka Slovenije (Slovinsko),

xi)           Národná banka Slovenska (Slovensko),

xii)          Suomen Pankki (Fínsko).

 

II. Účel spracúvania osobných údajov

Všetci, ktorí sa chcú zúčastniť súťaže, musia byť starší ako 13 rokov a musia vyplniť registračný formulár na internetovej stránke Generácia €uro (www.generationeuro.eu). Údaje všetkých účastníkov sa vkladajú do databázy vedenej Banco de Portugal. Všetky osobné údaje sa zbierajú a spracúvajú na účely riadenia súťaže, zostavovania poradia účastníkov, udeľovania cien na národnej úrovni súťaže, ako aj na účely kontaktovania a informovania účastníkov v súvislosti so súťažou.

Uvedením osobných údajov účastníci udeľujú súhlas na zverejnenie názvu víťazného tímu a mien jeho členov na internetovej stránke ECB a/alebo internetových stránkach národných centrálnych bánk a/alebo s vyhlásením týchto mien na verejných podujatiach.

Poskytnutím osobných údajov potrebných na účasť na vyššie uvedených podujatiach účastníci dávajú súhlas na spracúvanie týchto údajov. Okrem toho sa bude vyžadovať výslovný súhlas na šúrenie týchto údajov na internetových stránkach národných centrálnych bánk, Európskej centrálnej banky a ich určených partnerov. Zároveň sa bude vyžadovať výslovný súhlas na šírenie údajov na sociálnych sieťach. 

Účastníci môžu tento súhlas kedykoľvek odvolať, pričom musia kontaktovať zodpovednú osobu Banco de Portugal (encarregado.protecao.dados@bportugal.pt). Po odvolaní súhlasu sa ich osobné údaje nebudú ďalej spracúvať, odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť predchádzajúceho spracúvania údajov.

 

III. Zákonnosť a oprávnenosť spracúvania osobných údajov

Zákonnosť spracúvania údajov vyplýva z:

 • článku 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR);
 • článku 5 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2018/1725 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

IV. Kategórie spracúvaných osobných údajov

Spracúvame:

 • informácie, ktoré uvádzajú účastníci v registračnom formulári, konkrétne:
  • meno a priezvisko účastníkov,
  • názov školy a adresu školy,
  • e-mailovú adresu vedúceho tímu a učiteľov,
  • dátum narodenia študentov,
 • fotografie a videá účastníkov vyhotovené počas súťaže.

 

V. Prístup k osobným údajom

Osobné údaje dostane Banco de Portugal ako subjekt zodpovedný za riadenie súťaže a externí poskytovatelia služieb, ktorí sa podieľajú na organizovaní súťaže Generácia €uro.

Osobné údaje zozbierané na internetovej stránke Generácia €uro sa poskytnú tiež Európskej centrálnej banke a národným centrálnym bankám eurozóny, aby mohli podľa potreby riadiť súťaž na národnej úrovni. Centrálne banky, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté, sú uvedené v časti I. týchto zásad.

Európska centrálna banka môže tiež získavať informácie o dotknutých osobách vybratých na záverečné udeľovanie cien, aby týmto osobám mohla poskytnúť príslušné informácie k registrácii na príslušné podujatie.

Na spracúvanie osobných údajov týmito národnými centrálnymi bankami v rámci súťaže sa vzťahujú záruky uvedené vo všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR). Spracúvanie osobných údajov Európskou centrálnou bankou v súvislosti so súťažou podlieha nariadeniu (EÚ) 2018/1725.

 

VI. Doba uchovávania údajov

Osobné údaje poskytnuté pri registrácii na internetovej stránke Generácia €uro uchováva Banco de Portugal tri (3) roky odo dňa, v ktorom boli údaje poskytnuté.

Osobné údaje ako fotografie a videá vyhotovené počas súťaže bude Banco de Portugal uchovávať päť (5) rokov odo dňa, v ktorom boli tieto osobné údaje (vrátane portrétov, fotografii alebo videí) získané.

Osobné údaje súvisiace so súťažou zverejnené na sociálnych sieťach sa uchovávajú počas obdobia uvedeného vo vyhláseniach týchto sietí o ochrane osobných údajov.

 

VII. Práva účastníkov

Účastníci majú právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu, právo obmedziť ich spracúvanie a požiadať o ich vymazanie. V závislosti od osobitostí procesu spracúvania údajov môžu mať účastníci tiež právo na prenosnosť údajov a právo namietať ich spracúvanie.

Účastníci môžu svoje práva uplatňovať alebo žiadať vysvetlenie v súvislosti so svojimi osobnými údajmi prostredníctvom zodpovednej osoby Banco de Portugal: encarregado.protecao.dados@bportugal.pt.

Účastníci majú v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Portugalska (CNDP) ako príslušný kontrolný orgán, a to prostredníctvom internetovej stránky https://www.cnpd.pt.

 

ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES NA INTERNETOVEJ STRÁNKE GENERÁCIA €URO

Tieto zásady používania cookies tvoria neoddeliteľnú súčasť zásad ochrany údajov na internetovej stránke www.generationeuro.eu.

 

I. Definícia cookies?

Cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú informácie a pri návšteve internetovej stránky sa ukladajú do zariadenia používateľa.

Ich hlavným účelom je rozpoznať používateľa pri návšteve internetovej stránky a zvýšiť jej kvalitu, čím sa zjednoduší jej používanie.

Cookies sú mimoriadne dôležité pre fungovanie internetu; nepoškodzujú vaše zariadenie a po ich povolení v nastaveniach prehliadača pomáhajú identifikovať a riešiť možné chyby na internetovej stránke.

 

II. Cookies používané internetovou stránkou www.generationeuro.eu

Funkčné cookies, ktoré nie je možné zakázať, sa používajú na zlepšenie používateľského zážitku pri prehliadaní internetovej stránky a na zabezpečenie lepšieho prístupu k profilu používateľa a ďalším zdrojom v zabezpečených častiach internetovej stránky.

Internetová stránka tiež používa analytické cookies služby Google Analytics na získavanie informácií o tom, ako používatelia internetovú stránku používajú. Tieto cookies zbierajú súhrnné informácie o spôsobe používania internetovej stránky.

Nasledujúca tabuľka obsahuje druhy používaných cookies a ich účel [1]

Data Protection Policy Cookies

[1] Zdroj informácií o cookies: https://cookiedatabase.org/

Banco de Portugal sa zaväzuje ukladať cookies výlučne na vyššie uvedené účely, nemá však kontrolu nad tým, akým spôsobom cookies využíva spoločnosť Google ako subjekt zodpovedný za analytické cookies.

 

III. Nastavenie

Upraviť môžete iba nastavenia analytických cookies, na používanie ktorých je potrebný váš predchádzajúci súhlas. Funkčné cookies nie je možné zakázať.

Väčšina prehliadačov používateľovi umožňuje správu cookies uložených v jeho zariadení, ako aj ich okamžité odstránenie, ak sa používateľ rozhodne lokálne ukladanie cookies zakázať.

 

IV. Nastavenie prehliadača

V súlade s platnými právnymi predpismi sa informácie, ako môže používateľ vykonať zmenu nastavení prehliadača týkajúcich sa súkromia a bezpečnosti používania cookies, poskytujú prostredníctvom odkazov na oficiálne internetové stránky najpoužívanejších prehliadačov; používateľ sa teda môže rozhodnúť, či bude s používaním cookies súhlasiť.

Cookies môžete zablokovať prostredníctvom volieb v nastaveniach prehliadača.

Nastavenia týkajúce sa cookies môžete tiež upraviť vo vašich nastaveniach prehliadača.

 

V. Otázky?

V prípade otázok môžete kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu Banco de Portugal na e-mailovej adrese encarregado.protecao.dados@bportugal.pt.