O súťaži

Súťaž pre študentov Generácia €uro, ktorá prebieha každý rok, priblíži študentom stredných škôl význam menovej politiky a jej väzbu na hospodárstvo ako celok. Prostredníctvom informácií o funkcii menovopolitických nástrojov, predovšetkým rozhodnutí o úrokových sadzbách, a na základe niektorých údajov, ktoré má k dispozícii Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB), si študenti vytvoria predstavu o úlohe centrálnej banky. Cieľom súťaže je tiež rozšíriť povedomie študentov o Eurosystéme a prehĺbiť ich všeobecné poznatky o svete financií.

Súťaž pozostáva z troch samostatných kôl – online kvíz, zadanie a prezentácia

Kto sa môže do súťaže zapojiť?

Na súťaži sa môžu zúčastniť tímy študentov stredných škôl zo zúčastnených krajín eurozóny a niektorých medzinárodných a európskych škôl v eurozóne. V jednotlivých zúčastnených krajinách súťaž organizujú príslušné národné centrálne banky. Študenti, ktorí sa chcú do súťaže zapojiť, musia mať v čase registrácie vek od 16 do 19 rokov. Vstup do súťaže nie je podmienený štúdiom konkrétneho predmetu. V tíme môže byť najviac päť študentov a jeden učiteľ. Všetci členovia tímu musia byť z rovnakej školy. Z tej istej školy sa však do súťaže môže prihlásiť viacero tímov.

Čo môžete vyhrať?

Všetci účastníci národného finále získajú diplomy a vecné ceny od Národnej banky Slovenska. Každý tím sprevádza jeden učiteľ. 

Aký je harmonogram súťaže, ktorá prebieha v školskom roku 2023 / 2024?

Prvé kolo – online kvíz – od 2. októbra 2023 do 1. decembra 2023. Najlepšie tímy postúpia do ďalšieho kola súťaže.

Druhé kolo – zadanie – od 8. decembra 2023 do 9. februára 2024.

Tretie kolo - prezentácia -  22. marca 2024 sa uskutoční prezentácia piatich finalistov v sídle NBS.

Ako sa môžeme do súťaže zapojiť?

Je to jednoduché. Najskôr je potrebné vytvoriť tím (najviac päť študentov a jeden učiteľ) a zaregistrovať sa. Po zaregistrovaní sa môžete pustiť do práce. V cvičnom online kvíze si najskôr preveríte svoje vedomosti. Keď budete pripravení, vyplníte ostrú verziu kvízu. Pripomíname, že skúšobný kvíz si môžete vyskúšať aj viackrát, ale na ostrú verziu kvízu máte len jeden pokus.

Najlepšie tímy z kvízového kola postupujú do ďalšieho kola, v ktorom musia vypracovať zadanie. Buďte kreatívni. Svoje argumenty môžete vyjadriť rôznymi spôsobmi, napr. pomocou videí, simulácií, kresieb či animácií. Vo výbere spôsobu prezentácie máte voľnú ruku. Téma zadania bude určená porotou a dostanú ju všetky tímy postupujúce do 2. kola.

Tímy s najlepšie vypracovaným zadaním následne postupujú do záverečného kola, v ktorom majú pred porotou zloženou z odborníkov z centrálnych bánk predniesť prezentáciu. Po prezentácii nasleduje pohovor.

Ako bude určený víťazný tím?

Každá zúčastnená národná centrálna banka vyberie jeden víťazný tím. 

Kde nájdeme informácie o menovej politike?

Pri príprave zadania a prezentácie môžete o pomoc požiadať svojho učiteľa. Užitočné informácie nájdete aj na internetovej strnke ECB na internetovej stránke svojej národnej centrálnej banky.

Príklady zdrojov informácií:

- www.nbs.sk; najmä časti VZDELÁVANIE, O NBS, MENOVÁ POLITIKA, PUBLIKÁCIE,

- www.ecb.europa.eu; najmä časti MONETARY POLICY, ABOUT a EXPLAINERS (pozn.: väčšina informácií je aj v lokálnych jazykoch),

- z internetovej stránky súťaže Generácia €uro (www.generatioeuro.eu), kde sú k dispozícii najmä organizačné informácie o súťaži

NBS môže počas trvania súťaže pripraviť školenie, resp. (online) seminár pre súťažiace tímy. O prípadnom konaní takéhoto seminára a jeho forme budú jednotlivé tímy vopred informované kontaktnou osobou organizátora.

Na koho sa môžeme obrátiť so žiadosťou o ďalšie informácie?

Každá krajina má na účely tejto súťaže svoju vlastnú kontaktnú osobu - viď sekcia Kontakt.